1460945110426.jpg

9h30 – 10h00 : Phát bi?u khai m?c phiên h?p

  • Gi?i thi?u T?ng quan Di?n ?àn, lý do t? ch?c Di?n ?àn và các phiên h?p trù b?
  • Thông tin chung c?a Chuyên ?? “Phát tri?n công nghi?p & Công nghi?p h? tr?”

Gi?i thi?u thành ph?n Ban t? ch?c và Nhóm công tác c?a chuyên ??

10h00 – 12h00 : Ch? t?ch d?n d?t cu?c h?p bàn tròn, ??i bi?u t? các Doanh nghi?p tham gia ?óng góp ý ki?n v? chuyên ??:

Làm th? nào ?? h? tr? doanh nghi?p công nghi?p h? tr? k?t n?i v?i chu?i cung ?ng?”

  • Th?o lu?n v? các v?n ??, thách th?c và khó kh?n cho doanh nghi?p t? nhân t?i Vi?t Nam 
  • ??a ra gi?i pháp, l?i th?, khuy?n ngh? 

12h00 – 12h30 : Phát bi?u k?t thúc phiên h?p

  • T?ng k?t các ý ki?n ?ã trao ??i
  • Th?ng nh?t ?? c??ng d? th?o tuyên b? chuyên ??
  • Ph? bi?n l?ch h?p ti?p theo

 

T? 09:30 ??n 12:30 ngày 19/04/2016
Khu ph?c h?p Chu Lai – Tr??ng H?i, Th?n 4, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi Thành, Qu?ng NamB?n ??
Mi?n phí