Kinh t? s? Ngày 21/04/2016
1461146459787.jpg

Làm th? nào ?? thúc ??y phát tri?n kinh t? ?o?

T? 13:30 ??n 16:30 ngày 21/04/2016
T?ng 13, tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tan, C?u Gi?y, Hà N?i.B?n ??
Mi?n phí
Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam l?n th? 2 - n?m 2017
31/07/2017
Khách s?n Melia, 44B Ly Th??ng Ki?t, HN
Kinh t? s?
22/09/2016
T?ng 13, Tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tan, C?u Gi?y, Hà N?i
Kinh t? s?
22/04/2016
117 Nguy?n V?n Tr?i, Qu?n Phú Nhu?n, Thành ph? H? Chí Minh