N?ng nghi?p Ngày 28/04/2016
146114196916.jpg

Nh?ng v?n ?? ??t ra cho s? phát tri?n khu v?c t? nhân trong nông nghi?p?

T? 09:00 ??n 12:00 ngày 28/04/2016
Phòng h?p c?a ADB (Ngan hàng phát tri?n chau á), t?ng 3, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hà N?i, Vi?t Nam.B?n ??
Mi?n phí
N?ng nghi?p
14/09/2016
Tr? s? Ngan hàng phát tri?n Chau á (ADB), T?ng 3, Tòa nhà CornerStone, 16 P...
N?ng nghi?p
25/04/2016
Trung tam xúc ti?n ??u t? th??ng m?i & H?i ch? tri?n l?m C?n Th?, 108A ???n...