1462508944677.png

Làm th? nào ?? Mua bán và Sáp nh?p tr? thành ngu?n huy ??ng v?n cho doanh nghi?p?

T? 14:00 ??n 17:00 ngày 12/05/2016
T?ng 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Qu?n 1, TP H? Chí MinhB?n ??
Mi?n phí