?ào t?o & D?y ngh? Ngày 22/03/2016
1463370683255.png

Ngành D?y ngh? Vi?t Nam c?n ??i m?i th? nào ?? ?áp ?ng nhu c?u k? n?ng c?a n?n doanh nghi?p?

T? 08:30 ??n 11:30 ngày 22/03/2016
Tr? s? Trung ??ng ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh, s? 145 ???ng Paster, ph??ng 6, qu?n 3, TP. H? Chí MinhB?n ??
Mi?n phí