14690690204.jpg

CH??NG TRÌNH PHIÊN H?P

Chuyên ?? N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng

---------------

Ngày t? ch?c: 09/08/2016

Th?i gian: 9h00 - 12h00

??a ?i?m: Tr? s? Ngân hàng phát tri?n Châu Á (ADB)

                T?ng 3, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà N?i, Vi?t Nam

Ch??ng trình h?p:

9h00 - 9h20: Phát bi?u khai m?c

Gi?i thi?u tóm t?t l?i v? k?t qu? ho?t ??ng Nhóm t? tháng 4.2016 và công tác sau Di?n ?àn 6/2016.

Nh?ng vi?c Chuyên ?? ?ã làm ???c t?i VPSF 2016.

Ch??ng trình ho?t ??ng VPSF 2016-17 (Tham v?n và ??i tho?i ti?p- c?p nh?t thông tin t? th?c t?, l?a ch?n tr?ng tâm, các ho?t ??ng s?p t?i)

Các b??c ?i ?ang tri?n khai và yêu c?u.

9h20 - 11h30: Tham v?n doanh nghi?p và chuyên gia:

Nêu d?n ?? phiên h?p (n?i dung khái quát và g?i ý các n?i dung th?o lu?n)

Th?o lu?n tr?ng tâm các v?n ?? c?n ??i tho?i chính sách và ki?n ngh? v?i Chính ph? (Tài li?u tham v?n kèm theo).

Th?o lu?n v? d? ki?n ch?n ch? ?? s? d?ng n?ng l??ng M?t tr?i và Biogas cho 2017.

Góp ý c?a nhóm v? n?i dung, cách th?c tham v?n và t?ng h?p ki?n ngh?.

11h30 - 11h45: K?t lu?n: ti?p thu, t?ng h?p các v?n ?? ki?n ngh? chính sách t?i phiên h?p.

B? sung:

C?p nh?t thông tin v? Di?n ?àn, c? ch? k?t n?i

D? ki?n v?n ?? và l?ch h?p ti?p theo

 

Tài li?u chi ti?t cho phiên h?p vui lòng tham kh?o t?i link: http://www.www.priceecodesign.com/pages/documents/7/2

T? 09:00 ??n 12:00 ngày 09/08/2016
Phòng h?p c?a ADB (Ngan hàng phát tri?n chau á), t?ng 3, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà N?i, Vi?t NamB?n ??
Mi?n phí
Giao l?u và xúc ti?n th??ng m?i và ??u t? gi?a Vi?t Nam và Thu? ?i?n
23/02/2017
Ngan hàng Phát tri?n Chau á - ADB, T?ng 3 Cornerstone Building, S? 16 Phan...
N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
28/09/2016
Saigon Innovation Hub (SIHUB), 273 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 7, Qu?n 3, Tp. H?...
N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
30/03/2016
VP Ngan hàng Phát tri?n Chau á (ADB), t?ng 3, Corner Stone Building, s? 16...