N?ng nghi?p Ngày 14/09/2016
1473646639311.jpg

CH??NG TRÌNH PHIÊN H?P

Chuyên ?? Nông nghi?p

Ngày t? ch?c: 14/9/2016

Th?i gian: 14h00 - 17h00

??a ?i?m: Tr? s? Ngân hàng phát tri?n Châu Á (ADB)

                T?ng 3, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà N?i, Vi?t Nam

Ch??ng trình h?p:

14h00 - 14h20: Tuyên b? lý do, gi?i thi?u ??i bi?u

  • Gi?i thi?u tóm t?t k?t qu? ho?t ??ng Nhóm t? tháng 4.2016 và công tác sau Di?n ?àn tháng 6/2016.
  • D? ki?n Ch??ng trình ho?t ??ng VPSF 2016-17
  • Báo cáo d?n ?? g?i ý th?o lu?n

14h20 - 16h30: Th?o lu?n

  • Ch? ?? 1: Chính sách thúc ??y ??u t? t? nhân trong Nông nghi?p
  • Ch? ?? 2: C?i cách các quy ??nh v? gi?ng cây tr?ng
  • Ch? ?? 3: Các khó kh?n v??ng m?c c?a doanh nghi?p trong l?nh v?c ATTP, s?n xu?t kinh doanh phân bón và v?n ?? khác.

16h45 - 17h00: T?ng k?t

  • T?ng h?p, tóm t?t các ki?n ngh? chính sách t?i phiên h?p
  • Thông qua B?n tóm t?t ki?n ngh?
  • Thông tin các s? ki?n ti?p theo c?a Nhóm công tác
T? 14:00 ??n 17:00 ngày 14/09/2016
Tr? s? Ngan hàng phát tri?n Chau á (ADB), T?ng 3, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà N?i, Vi?t NamB?n ??
Mi?n phí
N?ng nghi?p
25/04/2016
Trung tam xúc ti?n ??u t? th??ng m?i & H?i ch? tri?n l?m C?n Th?, 108A ???n...
N?ng nghi?p
28/04/2016
Phòng h?p c?a ADB (Ngan hàng phát tri?n chau á), t?ng 3, CornerStone Buildi...