Kinh t? s? Ngày 22/09/2016
1473995317229.jpg

CH??NG TRÌNH PHIÊN H?P

Chuyên ?? Kinh t? s?

Ngày t? ch?c  : 22/09/2016 (Th? N?m)

Th?i gian       : 14h00 - 17h00

??a ?i?m       : T?ng 13, Tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tân, C?u Gi?y, Hà N?i

Ch? t?ch Nhóm công tác: Ông Tr??ng Gia Bình - Ch? t?ch t?p ?oàn FPT 

 

Ch??ng trình h?p:

14h00 - 14h20: Tuyên b? lý do, gi?i thi?u ??i bi?u

 • Gi?i thi?u tóm t?t k?t qu? ho?t ??ng c?a Nhóm công tác Kinh t? s?
 • D? ki?n Ch??ng trình ho?t ??ng VPSF 2016-2017
 • Báo cáo d?n ?? g?i ý th?o lu?n

14h20 - 16h45: Các ch? ?? th?o lu?n:

 • Ch? ?? 1: Môi tr??ng chính sách và pháp lý
 • Ch? ?? 2: Môi tr??ng ??i m?i và sáng t?o cho các doanh nghi?p start up ho?t ??ng trong l?nh v?c kinh t? s?
 • Ch? ?? 3: S? hóa doanh nghi?p
 • Ch? ?? 4: C? s? h? t?ng
 • Ch? ?? 5: K? n?ng s?

(??i bi?u tham d? cùng th?o lu?n và ??i tho?i v? các ch? ?? nêu trên d??i s? ?i?u  hành c?a ch? t?a)

16h45 - 17h00: T?ng k?t:

 • T?ng h?p, tóm t?t các ki?n ngh? chính sách t?i phiên h?p
 • Thông qua B?n tóm t?t ki?n ngh?
 • Thông tin các s? ki?n ti?p theo c?a Nhóm công tác

 

T? 14:00 ??n 17:00 ngày 22/09/2016
T?ng 13, Tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tan, C?u Gi?y, Hà N?iB?n ??
Mi?n phí
Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam l?n th? 2 - n?m 2017
31/07/2017
Khách s?n Melia, 44B Ly Th??ng Ki?t, HN
Kinh t? s?
22/04/2016
117 Nguy?n V?n Tr?i, Qu?n Phú Nhu?n, Thành ph? H? Chí Minh
Kinh t? s?
21/04/2016
T?ng 13, tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tan, C?u Gi?y, Hà N?i.