1474599393455.jpg

CH??NG TRÌNH PHIÊN H?P

Chuyên ?? N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng

Ngày t? ch?c  : 28/09/2016 (Th? T?)

Th?i gian       : 9h00 - 12h00

??a ?i?m       : Saigon Innovation Hub (SIHUB),

                       273 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 7, Qu?n 3, Tp. H? Chí Minh.

 

Ch??ng trình h?p:

9h00 - 9h20: Tuyên b? lý do, gi?i thi?u ??i bi?u

  • Gi?i thi?u tóm t?t k?t qu? ho?t ??ng c?a Nhóm công tác N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
  • D? ki?n Ch??ng trình ho?t ??ng VPSF 2016-2017
  • Báo cáo d?n ?? g?i ý th?o lu?n

9h20 - 11h30: Các ch? ?? th?o lu?n:

  • Ch? ?? 1: ?i?n m?t tr?i n?i l??i
  • Ch? ?? 2: Phát tri?n th? tr??ng ESCO

(??i bi?u tham d? cùng th?o lu?n và ??i tho?i v? các ch? ?? nêu trên d??i s? ?i?u hành c?a ch? t?a)

11h30 - 11h45: T?ng k?t:

  • T?ng h?p, tóm t?t các ki?n ngh? chính sách t?i phiên h?p
  • Thông qua B?n tóm t?t ki?n ngh?
  • Thông tin các s? ki?n ti?p theo c?a Nhóm công tác

 12h: ?n tr?a

(Ch? t?ch Nhóm công tác Ông Lê V?nh S?n m?i)

T? 09:00 ??n 12:00 ngày 28/09/2016
Saigon Innovation Hub (SIHUB), 273 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 7, Qu?n 3, Tp. H? Chí Minh.B?n ??
Mi?n phí
Giao l?u và xúc ti?n th??ng m?i và ??u t? gi?a Vi?t Nam và Thu? ?i?n
23/02/2017
Ngan hàng Phát tri?n Chau á - ADB, T?ng 3 Cornerstone Building, S? 16 Phan...
N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
09/08/2016
Phòng h?p c?a ADB (Ngan hàng phát tri?n chau á), t?ng 3, Tòa nhà CornerSton...
N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
30/03/2016
VP Ngan hàng Phát tri?n Chau á (ADB), t?ng 3, Corner Stone Building, s? 16...