1479182559209.jpg

 

Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam (VPSF) ph?i h?p cùng B? Công Th??ng, B? Giao thông V?n t?i, Ngân hàng Th? gi?i, Hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? Logistics Vi?t Nam và Th?i báo Kinh t? Vi?t Nam ??ng t? ch?c Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam l?n th? 4 v?i ch? ?? “K?t n?i v?i chu?i giá tr? toàn c?u”. Trong ?ó, VPSF s? tr?c ti?p ch? trì chuy?n th?m quan th?c ??a Công ty Otran Logistics và C?m C?ng Cái Mép – Th? V?i và session 2 c?a H?i th?o.

VPSF trân tr?ng kính m?i Quý Doanh nghi?p/Hi?p h?i tham d? Di?n ?àn VLF 2016.

Ch??ng trình di?n ra trong 2 ngày 23/11 và 24/11, c? th?:

Sáng ngày 23/11: 9h00 – 12h30: Th?m quan th?c ??a Công ty C? ph?n Otran Logistics và C?m C?ng Cái Mép – Th? V?i

Sáng ngày 24/11: H?i th?o t?i khách s?n Rex, Tp. HCM.

Thông tin chi ti?t v? ch??ng trình vui lòng xem n?i dung ?ính kèm: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B48QaV5jVcvfNUZ3VmxhSGM2UzA 

Quý Doanh nghi?p/ Hi?p h?i vui lòng ?i?n ??y ?? thông tin trong Phi?u ??ng ký tham d? ?ính kèm  và g?i v? hòm mail c?a Di?n ?àn: info@www.priceecodesign.com tr??c ngày 17/11 ?? BTC chu?n b? ?ón ti?p ???c chu ?áo.

M?i th?c m?c vui lòng liên h? Ms. Trang : 0947529450( trang.nh@www.priceecodesign.com)

**BTC s? có b? trí xe ??a ?ón ?i th?m Công ty C? ph?n Otran Logistics và C?m C?ng Cái Mép – Th? V?i và ?n tr?a hai ngày 23,24/11

 

T? 18:00 ??n 18:00 ngày 23/11/2016
H? Chí MinhB?n ??
Mi?n phí
Phan ph?i & Logistics
14/04/2016
Tr? s? Ngan hàng Phát tri?n Chau á (ADB), t?ng 3, Corner Stone Building, s?...