1482830174518.jpg

Ti?p n?i thành công c?a Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam l?n th? 4, B? Công Th??ng cùng Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam (VPSF) ti?p t?c ph?i h?p m?i doanh nghi?p tham d? H?i ngh? thu hút ??u t? vào l?nh v?c logistics khu v?c ??ng b?ng Sông C?u Long t? ch?c t?i C?n Th? vào ngày 9/1/2017.

Thông tin chi ti?t v? s? ki?n, vui lòng xem trong link:

 https://drive.google.com/open?id=0B48QaV5jVcvfZlhpWWthSV9fNUE

 https://drive.google.com/open?id=0B48QaV5jVcvfTzVvMGdJTmh5UEU

Ngoài ra,doanh nghi?p trong m?ng l??i c?a VPSF có d? án ??u t? ho?c quan tâm t?i ??u t? ? khu v?c Tây Nam B? mu?n ký k?t b?n ghi nh? v?i ??i tác t?i H?i ngh? này d??i s? ch?ng ki?n c?a Phó Th? t??ng và Lãnh ??o các B? ngành, ??a ph??ng ?? ngh? thông tin s?m ?? VPSF và  BTC H?i ngh? s?p x?p và b? trí l? ký.

Kinh phí ?i l?i, ?n, ngh? c?a ??i bi?u ?i d? H?i ngh? do ??n v? t? túc.

Quý DN có th? ??ng ký tham d? theo 2 cách:

  • Cách 1: ??n v? liên h? và ??ng ký tham d? cho Mrs. Linh theo thông tin trong Gi?y m?i.
  • Cách 2: ??n v? ??ng ký tên, ch?c v?, ??n v? công tác, ?i?n tho?i thông qua ??u m?i c?a VPSF, Ms. Trang (S?t: 0947529450, Email: info@www.priceecodesign.com) tr??c ngày 3/1.

 

T? 07:00 ??n 13:00 ngày 09/01/2017
Can ThoB?n ??
Mi?n phí
Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam l?n th? 4
23/11/2016
H? Chí Minh
Phan ph?i & Logistics
14/04/2016
Tr? s? Ngan hàng Phát tri?n Chau á (ADB), t?ng 3, Corner Stone Building, s?...