1487384069101.jpg

Nhân chuy?n th?m và tìm ki?m c? h?i h?p tác th??ng m?i và ??u t? c?a Th? hi?n H.E Elisabeth Nilsson, Bang Östergötland, Thu? ?i?n, cùng các ??i di?n c?a T?p ?oàn Swedish Cleantech Industry chuyên v? Công ngh? N?ng l??ng sinh kh?i, n?ng l??ng tái t?o và n?ng l??ng m?t tr?i t?i Vi?t Nam, VPSF kính m?i các Doanh nghi?p tham d? bu?i làm vi?c ?? tìm ki?m ??i tác t?i Vi?t Nam ?? cùng xây d?ng và th?c hi?n nh?ng d? án ??u t? sau này t?i Vi?t Nam và n??c th? 3, c? th?:

  • Th?i gian: T? 15h00 ??n 16h30 ngày 23 tháng 02 n?m 2017.
  • ??a ?i?m: T?i Phòng H?p l?n (conference room), Ngân hàng Phát tri?n Châu Á - ADB, T?ng 3 Cornerstone Building, S? 16 Phan Chu Trinh, qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i.

Phái ?oàn Th?y ?i?n r?t mong mu?n tìm ki?m c? h?i h?p tác v?i các doanh nghi?p Vi?t Nam trong các l?nh v?c x? lý rác th?i, qu?n lý n?ng ?? ô nhi?m và tái ch?, các gi?i pháp n?ng l??ng phi hóa th?ch và t? v?n môi tr??ng.

VPSF trân tr?ng kính m?i quý Doanh nghi?p có nhu c?u tìm ki?m ??i tác, h?p tác ??u t? cùng l?nh v?c tham d?.

Quý doanh nghi?p vui lòng xác nh?n tham d? tr??c ngày 20/2 qua email info@vpsf/vn ho?c liên h? v?i Ms. Trang (0947 529 450), Mr. H?ng (0122 278 1960)

T/M BAN TH? KÝ DI?N ?ÀN

T?ng Th? ký

?ào Huy Giám

T? 15:00 ??n 17:00 ngày 23/02/2017
Ngan hàng Phát tri?n Chau á - ADB, T?ng 3 Cornerstone Building, S? 16 Phan Chu Trinh, qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i.B?n ??
Mi?n phí
N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
28/09/2016
Saigon Innovation Hub (SIHUB), 273 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 7, Qu?n 3, Tp. H?...
N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
09/08/2016
Phòng h?p c?a ADB (Ngan hàng phát tri?n chau á), t?ng 3, Tòa nhà CornerSton...
N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
30/03/2016
VP Ngan hàng Phát tri?n Chau á (ADB), t?ng 3, Corner Stone Building, s? 16...