149299847182.jpg

Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam (VPSF) là sáng ki?n c?a H?i doanh nhân tr? Vi?t Nam (VYEA) cùng Sáng ki?n h? tr? khu v?c t? nhân vùng Mekong MBI (Mekong Business Initiative thu?c Ngân hàng Phát tri?n Châu Á ADB) thi?t l?p nh?m t?o l?p m?t c? ch? ??i tho?i liên t?c và ch?t ch? gi?a Chính ph? Vi?t Nam v?i c?ng ??ng doanh nghi?p trong n??c và qu?c t?, v?i m?c tiêu tham v?n chính sách nh?m c?i thi?n các ?i?u ki?n kinh doanh c?n thi?t ?? thúc ??y s? phát tri?n c?a kh?i doanh nghi?p t? nhân, ??c bi?t là doanh nghi?p SME ?ang chi?m t?i trên 95% doanh nghi?p Vi?t Nam, góp ph?n thúc ??y thu?n l?i hóa th??ng m?i và môi tr??ng ??u t?, ?óng góp vào s? t?ng tr??ng kinh t? b?n v?ng c?a ??t n??c.

Qua các ho?t ??ng c?a Di?n ?àn, doanh nghi?p t? nhân Vi?t Nam có c? h?i c?t lên ti?ng nói v? nh?ng khó kh?n, thách th?c, c?ng nh? c? h?i mà gi?i doanh nghi?p t? nhân ?ã và ?ang ph?i ??i m?t. ??ng th?i VPSF c?ng là n?i k?t n?i gi?a các doanh nghi?p và các bên liên quan, nh?m h??ng t?i s? phát tri?n chung cho khu v?c kinh t? t? nhân c?a Vi?t Nam trong nh?ng n?m s?p t?i.

Nh? chúng ta ?ã bi?t, kh?i nghi?p sáng t?o (startup) ?ang là m?t phong trào m?nh m? ? các t?nh thành c?a Vi?t Nam và là ??ng c? quan tr?ng thúc ??y s? sáng t?o trong c?ng ??ng các doanh nhân, doanh nghi?p tr? ?ang mong mu?n làm thay ??i di?n m?o, tình hình kinh t? c?a doanh nghi?p mình và ?óng góp vào thành t?u chung c?a n?n kinh t? n??c nhà. ??ng hành cùng nh?ng ch? tr??ng chính sách c?a Nhà n??c, Chính ph?, trong n?m qua H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam và các t?nh, thành ?ã và ?ang coi ?ó là c? h?i ?? ki?n t?o m?t sân ch?i bình ??ng, ý ngh?a và có giá tr? c?ng hi?n cao. Tuy nhiên, tình hình th?c t? cho th?y, c?ng ??ng Startup ?ã và ?ang ph?i ??i m?t v?i r?t nhi?u nh?ng khó kh?n, r?i ro mà không ph?i m?t cá nhân, m?t nhóm nào có th? gi?i quy?t ???c, t? n?ng l?c qu?n tr?, k? n?ng ?i?u hành d? án, kêu g?i v?n, ... ??n ch?n l?c ý t??ng và n?ng l?c ?ng d?ng công ngh? thông tin, ...

Trong b?i c?nh ?ó, Trung ??ng H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam cùng VPSF mà tr?c ti?p là Ban Th? ký VPSF và Lãnh ??o Nhóm Công tác Kh?i nghi?p sáng t?o nh?n th?y, nh?ng thách th?c mà c?ng ??ng Startup ph?i ??i m?t ch? có th? gi?i quy?t b?ng vi?c t?p h?p ti?ng nói c?a c?ng ??ng, c?a nh?ng doanh nghi?p cùng chung ý t??ng và chung nh?n th?c v? trách nhi?m c?a mình trong vi?c chung tay ki?n t?o m?t môi tr??ng kh?i nghi?p ?ích th?c, hi?u qu? trên tinh th?n ??ng hành cùng Chính ph? ki?n t?o.

?? ph?n ánh ???c rõ nét nh?t nh?ng v?n ?? c?a c?ng ??ng Startup, ??ng th?i ?? t?p h?p nh?ng v??ng m?c c?a c? các doanh nghi?p ?ã và ?ang ho?t ??ng ?n ??nh, mu?n ??u t? m?nh vào ??i m?i sáng t?o nh?ng còn nhi?u rào c?n t? môi tr??ng chính sách và quy ??nh pháp lu?t, VPSF và Nhóm công tác Kh?i nghi?p sáng t?o mong mu?n ???c trao ??i, g?p m?t, l?ng nghe và thu th?p tr?c ti?p các v?n ?? th?c tr?ng, khó kh?n cùng nh?ng ki?n ngh?, gi?i pháp t? các startup, các nhà c? v?n (mentors) và các nhà ??u t?. T? ?ó, VPSF s? ti?p t?c ti?n hành các cu?c ??i tho?i v?i Chính ph?, góp ph?n làm c?u n?i giúp Chính ph? có th? hi?u rõ h?n câu chuy?n c?a c?ng ??ng kh?i nghi?p và ??a ra nh?ng hành ??ng thi?t th?c ?? h? tr? kh?i nghi?p sáng t?o.

VPSF trân tr?ng m?i C?ng ??ng Startup tham d? Bu?i h?p tham v?n:

Th?i gian:
9h-11h ngày 25 tháng 04 n?m 2017

??a ?i?m:
Trung tâm H? tr? Thanh niên Kh?i nghi?p (sYs)
T?ng 7 – Toà nhà s? 7 Xã ?àn, ??ng ?a, Hà N?i

T? 09:00 ??n 11:00 ngày 25/04/2017
Trung tam H? tr? Thanh niên Kh?i nghi?p (sYs) T?ng 7 – Toà nhà s? 7 X? ?àn, ??ng ?a, Hà N?iB?n ??
Mi?n phí
Ch??ng trình “G?p g? k?t n?i doanh nhan tr? và doanh nhan kh?i nghi?p sáng t?o”
18/05/2017
Trung tam H? tr? Thanh niên Kh?i nghi?p (sYs) T?ng 7 – Toà nhà s? 7 X? ?àn,...
Di?n ?àn doanh nhan tr? và thanh niên kh?i nghi?p "Kh?i nghi?p sáng t?o - Hi?u ?úng, Hành ??ng ?úng"
19/05/2017
H?i tr??ng Hoàng V?n ??o, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i,144 Xuan Th?y, C?u Gi?y,...
Kh?i nghi?p và Sáng t?o
05/05/2016
T?ng 10, Dreamplex, S? 21 ph? Nguy?n Trung Ng?n, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí M...
Kh?i nghi?p & Sáng t?o
12/04/2016
Phòng h?p Topica, 75 Ph??ng Mai, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i