1494748706152.jpg

 

TH? M?I

 THAM D? DI?N ?ÀN  "KH?I NGHI?P SÁNG T?O - HI?U ?ÚNG, HÀNH ??NG ?ÚNG''

 

                  Kính g?i: Quý Doanh nhân và các b?n tr? kh?i nghi?p

N?m trong chu?i s? ki?n quan tr?ng th??ng niên dành cho c?ng ??ng kh?i nghi?p toàn qu?c do H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam t? ch?c, d??i s? b?o tr? và ch? ??o c?a Trung ??ng ?oàn - Trung ??ng H?i LHTN Vi?t Nam, n?m nay, ngoài bình ch?n và trao gi?i cho 100 Doanh nhân tr? kh?i nghi?p xu?t s?c, H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam k?t h?p v?i Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam VPSF t? ch?c Di?n ?àn “Kh?i nghi?p sáng t?o - Hi?u ?úng, Hành ??ng ?úng” ?? thúc ??y ho?t ??ng ??i tho?i công - t?, tham v?n chính sách gi?a c?ng ??ng doanh nghi?p kh?i nghi?p v?i lãnh ??o Chính ph?, lãnh ??o B?, ngành và các t? ch?c có liên quan.

Các v?n ?? ??i tho?i t?i Di?n ?àn là k?t qu? t?ng h?p ý ki?n c?a c?ng ??ng doanh nghi?p trên toàn qu?c qua các bu?i h?p tham v?n tr??c ?ó. Thông qua vi?c ??i tho?i, doanh nhân tr?, thanh niên kh?i nghi?p và các nhà ??u t?, các ??n v? h? tr? s? có c? h?i nêu lên th?c tr?ng ho?t ??ng kh?i nghi?p sáng t?o t?i Vi?t Nam, xác ??nh các rào c?n và ?? xu?t, ki?n ngh? gi?i pháp thúc ??y v?i lãnh ??o Chính ph?, lãnh ??o các B?, ngành nh?m góp ph?n ki?n t?o môi tr??ng kinh doanh thông thoáng, g? g?i cho doanh nghi?p và t?o môi tr??ng khuy?n khích ??i m?i, sáng t?o t?i Vi?t Nam.

Thay m?t Ban t? ch?c Di?n ?àn, VPSF trân tr?ng kính m?i Ông (Bà) quan tâm dành th?i gian ??n tham d?:

-         Th?i gian:

13h30 -16h30, ngày 19 tháng 5 n?m 2017

-         ??a ?i?m:

H?i tr??ng Hoàng V?n ??o, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i,144 Xuân Th?y, C?u Gi?y, Hà N?i.

 

BTC xin g?i Ông/Bà agenda ch??ng trình:

Xin trân tr?ng c?m ?n!

BAN T? CH?C DI?N ?ÀN

 

 

 

T? 13:30 ??n 13:30 ngày 19/05/2017
H?i tr??ng Hoàng V?n ??o, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i,144 Xuan Th?y, C?u Gi?y, Hà N?i.B?n ??
Mi?n phí
Ch??ng trình “G?p g? k?t n?i doanh nhan tr? và doanh nhan kh?i nghi?p sáng t?o”
18/05/2017
Trung tam H? tr? Thanh niên Kh?i nghi?p (sYs) T?ng 7 – Toà nhà s? 7 X? ?àn,...
H?p tham v?n v? th?c tr?ng c?ng ??ng Startup Vi?t Nam
25/04/2017
Trung tam H? tr? Thanh niên Kh?i nghi?p (sYs) T?ng 7 – Toà nhà s? 7 X? ?àn,...
Kh?i nghi?p và Sáng t?o
05/05/2016
T?ng 10, Dreamplex, S? 21 ph? Nguy?n Trung Ng?n, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí M...
Kh?i nghi?p & Sáng t?o
12/04/2016
Phòng h?p Topica, 75 Ph??ng Mai, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i