1494921482253.jpg


N??m trong chu?i s?? kiê?n bình ch?n và trao Danh hi?u Doanh nhân Tr? Kh?i nghi?p Xu?t s?c 2017 thu?c H?i Doanh nhân Tr? Vi?t Nam (#VYEA), chiê?u 18/5 ta?i Trung tâm Hô? tr?? thanh niên kh??i nghiê?p (sô? 7 Xa? ?a?n, Ha? Nô?i) s? diê?n ra hoa?t ?ô?ng gi??i thiê?u va? xu?c tiê?n h??p ta?c (business pitching & matching) gi??a ca?c doanh nhân tre? kh??i nghiê?p xuâ?t s??c t? H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam (#VYEA) và các doanh nhân kh?i nghi?p sáng t?o (#startup) do Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam (#VPSF) ch? trì t? ch?c. Buô?i pitching & matching nh??m giu?p ca?c doanh nghiê?p tre? ti?m ra ca?c gia?i pha?p gia?i quyê?t ba?i toa?n khó mà h? ?ang g?p ph?i vê? sa?n xuâ?t, qua?n tri? va? vâ?n ha?nh doanh nghiê?p.


N?I DUNG CH??NG TRÌNH

1. Ph?n Pitching:

BTC dành th?i gian ??u tiên cho 3 doanh nhân tr? trong danh sách các doanh nhân tr? xu?t s?c (???c VYEA b?u ch?n) tri?nh ba?y v? th?c t? doanh nghi?p, s?n ph?m và nh?ng khó kh?n trong qu?n tr? và v?n hành doanh nghi?p mà h? ?ang c?n gi?i quy?t.

Sau ?ó là ph?n trình bày gi?i thi?u s?n ph?m và gi?i pháp c?a 3 startup công ngh? có th? giu?p gi?i quy?t ???c khó kh?n c?a ca?c doanh nghiê?p trên ra sao.

B??ng ca?ch la?m na?y, ca?c y? t???ng m??i, ?ô?t pha? cu?a ca?c startup ?a? co? c? hô?i tiê?p câ?n gâ?n h?n v??i ca?c kha?ch ha?ng tiê?m n?ng, giu?p mang la?i i?ch l??i cho ca? hai.

2. Ph?n Networking:

Sau phâ?n pitching trên sân khâ?u, hoa?t ?ô?ng Business Matching se? ????c tô? ch??c ?ê? kê?t nô?i gi??a nh??ng ??n vi? co? nhu câ?u va? ca?c nha? cung câ?p gia?i pha?p. Nh?ng ng??i ??ng ý tham gia se? nhâ?n ????c mô?t danh sách g?m t?t c? nh?ng ng??i tham gia bao g?m tên, ch?c danh, công ty, l?nh v?c, nhu c?u... Nh?ng ng??i tham gia có th? ???t li?ch he?n v??i nh??ng nha? cung câ?p ma? ho? quan tâm. Ban tô? ch??c se? hô? tr?? viê?c xê?p li?ch he?n cho nh??ng ng???i tham gia.

M?c ?ích t? ch?c ph?n Business Matching này là ?? ?em l?i m?t giá tr? k?t n?i th?c s? cho các doanh nhân tre? kh?i nghi?p ? c? hai phía cung và c?u (v? gi?i pháp công ngh?), giúp h? hi?u và g?n nhau h?n, thi?t l?p ???c m?i quan h? kinh doanh trong t??ng lai.

D? ki?n ph?n Business Networking s? di?n ra trong 60 phu?t g?m 6 phiên kê?t nô?i. Nh? vâ?y, mô?i tha?nh viên tham gia co? c? hô?i thiê?t lâ?p 6 cuô?c he?n v??i ca?c ?ô?i ta?c tiê?m n?ng.

T? 14:30 ??n 18:00 ngày 18/05/2017
Trung tam H? tr? Thanh niên Kh?i nghi?p (sYs) T?ng 7 – Toà nhà s? 7 X? ?àn, ??ng ?a, Hà N?iB?n ??
Mi?n phí
Di?n ?àn doanh nhan tr? và thanh niên kh?i nghi?p "Kh?i nghi?p sáng t?o - Hi?u ?úng, Hành ??ng ?úng"
19/05/2017
H?i tr??ng Hoàng V?n ??o, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i,144 Xuan Th?y, C?u Gi?y,...
H?p tham v?n v? th?c tr?ng c?ng ??ng Startup Vi?t Nam
25/04/2017
Trung tam H? tr? Thanh niên Kh?i nghi?p (sYs) T?ng 7 – Toà nhà s? 7 X? ?àn,...
Kh?i nghi?p và Sáng t?o
05/05/2016
T?ng 10, Dreamplex, S? 21 ph? Nguy?n Trung Ng?n, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí M...
Kh?i nghi?p & Sáng t?o
12/04/2016
Phòng h?p Topica, 75 Ph??ng Mai, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i