1497943073340.jpg

?? h? tr? Doanh nghi?p tìm hi?u các v?n ?? liên quan t?i C? ch? m?t c?a qu?c gia VNACCS/VCIS, ?? án c?i cách ki?m tra chuyên ngành, các cam k?t qu?c t? t?o thu?n l?i th??ng m?i, c?ng nh? giúp c? quan H?i quan n?m b?t liên t?c các v?n ?? doanh nghi?p ?ang còn khó kh?n, v??ng m?c khi giao d?ch th??ng m?i qua biên gi?i, Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam (VPSF) ph?i h?p cùng Ban C?i cách Hi?n ??i hóa – T?ng c?c H?i quan, cùng H?i Doanh nhân tr? Hà N?i, H?i Doanh nhân tr? Thành ph? H? Chí Minh t? ch?c " H?i ngh? tuyên truy?n v? c? ch? m?t c?a qu?c gia, ?? án ki?m tra chuyên ngành và t?o thu?n l?i hóa th??ng m?i".

Ban T? ch?c trân tr?ng kính m?i Quý ??i bi?u tham d?:

Th?i gian:13h30 -17h00 ngày 26/6/2017

??a ?i?m:H?i tr??ng T?ng C?c H?i quan, Lô E3, ???ng D??ng ?ình Ngh?, Yên Hoà, C?u Gi?y.

R?t mong s? có m?t c?a Quý ??i bi?u!

BAN T? CH?C H?I NGH?

 
 
T? 13:30 ??n 17:00 ngày 26/06/2017
H?i tr??ng T?ng C?c H?i quan, L? E3, ???ng D??ng ?ình Ngh?, Yên Hoà, C?u Gi?y.B?n ??
Mi?n phí
H?i ngh? tuyên truy?n v? c? ch? m?t c?a qu?c gia, ?? án ki?m tra chuyên ngành và t?o thu?n l?i hóa th??ng m?i
28/06/2017
H?i tr??ng A403 ??i h?c T?n ??c Th?ng, s? 19 Nguy?n H?u Th?, Tan Phong, Qu?...
H?i th?o "Ki?n t?o m?i tr??ng kinh doanh th?ng thoáng, Thúc ??y thu?n l?i hóa th??ng m?i t?i Vi?t Nam"
04/04/2017
Khách s?n Army, 1A Nguy?n Tri Ph??ng, Ba ?ình, Hà N?i.
H?i nh?p và Toàn c?u hóa
16/05/2016
183 Nguy?n V?n Tr?i, ph??ng 10, qu?n Phú Nhu?n, TP. HCM