1501052699444.jpg

Ngày 31/7, Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam l?n th? 2 - n?m 2017 v?i ch? ?? "Ch??ng trình hành ??ng c?a khu v?c t? nhân t? Ngh? quy?t trung ??ng 5" s? ???c ch? trì b?i Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuân Phúc.
Ch??ng trình d? ki?n s? có s? tham d? c?a lãnh ??o ban Kinh t? Trung ??ng, Qu?c H?i, các B?, lãnh ??o t?nh ?y và m?t s? ?y ban nhân dân các t?nh, ??c bi?t là g?n 1000 doanh nhân và hi?p h?i doanh nghi?p trong và ngoài n??c.
Di?n ?àn t?p trung th?o lu?n v? 4 chuyên ??:
- Chuyên ?? 1: Ch??ng trình hành ??ng c?a khu v?c t? nhân t? Ngh? quy?t trung ??ng 5
- Chuyên ?? 2: Kinh t? s? - Thúc ??y th?c thi chính sách ?? b?t k?p CMCN 4.0
- Chuyên ?? 3: Nông nghi?p - T? ch?c l?i s?n xu?t theo nhu c?u th? tr??ng
- Chuyên ?? 4: Tháo g? ?i?m ngh?n ?? t?o ?à ??t phá.
?? ???c gi?i ?áp liên l?c v?i Ms.Trang (0947529450).

T? 07:30 ??n 12:00 ngày 31/07/2017
Khách s?n Melia, 44B Ly Th??ng Ki?t, HNB?n ??
Mi?n phí
Kinh t? s?
22/09/2016
T?ng 13, Tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tan, C?u Gi?y, Hà N?i
Kinh t? s?
22/04/2016
117 Nguy?n V?n Tr?i, Qu?n Phú Nhu?n, Thành ph? H? Chí Minh
Kinh t? s?
21/04/2016
T?ng 13, tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tan, C?u Gi?y, Hà N?i.