1502854236974.jpg

Xác ??nh t?m quan tr?ng c?a cu?c CMCN 4.0, Ngh? quy?t s? 34/NQ-CP ngày 7/4/2017 c?a Chính ph? kh?ng ??nh: "Cu?c cách m?ng công nghi?p (CMCN) l?n th? 4 là xu h??ng phát tri?n d?a trên n?n t?ng s? hóa và k?t n?i, có quy mô tác ??ng m?nh m? t?i m?i m?t c?a ??i s?ng kinh t? - xã h?i, làm thay ??i ph??ng th?c và l?c l??ng s?n xu?t trong t??ng lai, có th? mang l?i cho Vi?t Nam nhi?u c? h?i ?? ??y nhanh công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ??ng th?i c?ng ??a ??n thách th?c ??i v?i quá trình phát tri?n. Vi?t Nam c?n ch? ??ng có ??nh h??ng, gi?i pháp thi?t th?c ?? n?m b?t c? h?i, gi?m thi?u các tác ??ng tiêu c?c c?a cu?c CMCN l?n th? 4.."

Nh?m giúp các bên liên quan hi?u h?n v? CMCN 4.0 và ??c bi?t là nh?n th?y tác ??ng c?a cu?c cách m?ng này t?i t?ng tr??ng xu?t kh?u c?a Vi?t Nam, C?c Xu?t nh?p kh?u (B? Công Th??ng), Báo Công Th??ng ph?i h?p cùng Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam (VPSF) ??ng t? ch?c H?i th?o " Cách m?ng công nghi?p 4.0: Tác ??ng t?ng tr??ng xu?t kh?u c?a Vi?t Nam"

Ban T? ch?c h?i th?o trân tr?ng kính m?i Ông/Bà tham d? ch??ng trình v?i các thông tin chi ti?t nh? sau:

Th?i gian: ngày 18 tháng 8 n?m 2017 (t? 8h00 ??n 12h00).

??a ?i?m: Khách s?n Hilton Hà N?i, s? 1 Lê Thánh Tông, Q.Hoàn Ki?m, Hà N?i

R?t mong s? có m?t c?a Quý ??i bi?u!

T? 08:00 ??n 12:00 ngày 18/08/2017
Khách s?n Hilton Hà N?iB?n ??
Mi?n phí
Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam l?n th? 4
23/11/2016
H? Chí Minh
Phan ph?i & Logistics
14/04/2016
Tr? s? Ngan hàng Phát tri?n Chau á (ADB), t?ng 3, Corner Stone Building, s?...