1506480482290.jpg

Nh?m m?c ?ích xúc ti?n Th??ng m?i cho Nông s?n Vi?t Nam vào chu?i cung ?ng Lotte t?i Vi?t Nam và Hàn Qu?c, trên quan h? ??i tác kinh t? cùng có l?i thông qua t? do hoá th??ng m?i h?p tác cùng phát tri?n. ??ng th?i thúc ??y m?t môi tr??ng kinh doanh minh b?ch, nh?t quán nh?m giúp các doanh nghi?p xây d?ng m?t k? ho?ch ho?t ??ng hi?u qu? và s? d?ng ngu?n l?c h?p lý.

Ch??ng trình ???c t? ch?c b?i V? Th? tr??ng châu Á - châu Phi ph?i h?p v?i ??i s? quán Hàn Qu?c, DAA Vi?t Nam, VPSF. N?i dung ch??ng trình nh?m gi?i thi?u v? th? tr??ng Hàn Qu?c - nh?ng thách th?c và c? h?i cho nông s?n Vi?t Nam c?ng nh? m? ra c? h?i h?p tác, ??a hàng nông s?n Vi?t Nam ti?n g?n h?n v?i th? tr??ng Hàn Qu?c thông qua vi?c cung c?p hàng hoá vào chu?i phân ph?i c?a Lotte t?i Vi?t Nam và Hàn Qu?c.


Th?i gian: 07:30 ngày 29/09/2017
??a ?i?m: Trung tâm Thông t?n xã Vi?t Nam, S? 116-118-120 Nguy?n Th? Minh Khai, P.6, Q.3, TP. HCM
Phí h? tr?: 500.000 VN?/Doanh nghi?p

Chúng tôi xin g?i ??n quý v? ch??ng trình ngh? s? trong link :https://drive.google.com/open?id=0B48QaV5jVcvfSWdidGo5eENiWUk

Quý v? vui lòng xác nh?n tham d? b?ng cách g?i email ph?n h?i ??ng th?i t?i các ??a ch? d??i ?ây trong th?i gian s?m nh?t có th?. Chúng tôi r?t hoan nghênh và ?ánh giá cao s? tham gia c?a Quý v?.

1. Ms Ng?c qua ??a ch? ngoc.lb@www.priceecodesign.com ho?c SDT (HN): 01652246835
2. Ms Nguy?t qua ??a ch? daamiennam@gmail.com ho?c SDT (SG): 0898107336

Quý v? vui lòng xác nh?n vi?c tham d? tr??c ngày 26/09/2017

T? 08:00 ??n 12:00 ngày 29/09/2017
Trung tam Th?ng t?n x? Vi?t Nam, S? 116-118-120 Nguy?n Th? Minh Khai, P.6, Q.3, TP. HCMB?n ??
500000 VND