1508383239280.jpg

Hà N?i, ngày 17 tháng 10 n?m 2017         

TH? M?I

V/v M?i tham d? H?i th?o Chuyên ?? 1

"Kinh t? s? hoá - Th? gi?i không ch? chúng ta"

(Ngày 23/10/2017 t?i Hà N?i) 

Kính g?i Quý Doanh nghi?p

N?n kinh t? th? gi?i ?ang thay ??i m?t cách sâu r?ng d??i tác ??ng c?a cu?c cách m?ng công nghi?p l?n th? t? (CMCN 4.0). Áp l?c c?nh tranh r?t l?n t? làn sóng s? hóa ?òi h?i các t? ch?c, doanh nghi?p và mô hình truy?n th?ng ph?i có nh?ng thay ??i m?nh m?.

Trong b?i c?nh ?ó, H?i Khoa h?c và Chuyên gia Vi?t Nam toàn c?u (AVSE Global) xây d?ng Di?n ?àn Kinh t? s? hóa hàng n?m (VDEF - Vietnam Digital Economy Forum) vì m?t Vi?t Nam phát tri?n m?nh m? v? tri th?c và công ngh?, thông qua vi?c k?t n?i các chuyên gia hàng ??u qu?c t?, l?c l??ng trí th?c Vi?t Nam toàn c?u, các t?p ?oàn, các nhà làm chính sách uy tín trên th? gi?i. H?i th?o chuyên ?? s? 1: “Kinh t? s? hoá - Th? gi?i không ch? chúng ta” n?m trong chu?i h?i th?o h??ng t?i Di?n ?àn Kinh t? S? hóa VDEF 2018, nh?m ??n ba m?c ?ích chính:

  • Chia s? t?m nhìn chi?n l??c & kinh nghi?m th?c ti?n v? n?n kinh t? s? ? nh?ng qu?c gia ?i tiên phong c?ng nh? xu h??ng d?ch chuy?n t?t y?u trong n?n kinh t? s? b?i nh?ng chuyên gia hàng ??u th? gi?i trong các l?nh v?c;
  • ?ánh giá th?c tr?ng, thách th?c và c? h?i c?a các doanh nghi?p Vi?t Nam;
  • Th?o lu?n gi?a các chuyên gia, các nhà ho?ch ??nh chính sách, các doanh nghi?p ?? ??a ra nh?ng ki?n ngh? c? th? giúp Vi?t Nam ??nh h??ng và tri?n khai các quy?t ??nh chi?n l??c.

V?i tính ch?t chi?n l??c và t?m nhìn dài h?n v? c? h?i và thách th?c cho Kh?i doanh nghi?p t? nhân n??c nhà c?ng nh? vai trò quan tr?ng c?a các nhà làm chính sách, H?i Khoa h?c và Chuyên gia Vi?t Nam toàn c?u (AVSE Global) xin trân tr?ng kính m?i Quý Doanh nghi?p tham d? H?i th?o chuyên ?? s? 1: “Kinh t? s? hoá - Th? gi?i không ch? chúng ta”

  • Th?i gian: 13:00 - 17:30 ngày 23/10/2017
  • ??a ?i?m: Trung tâm V?n hoá Pháp, 24 - 26 Tràng Ti?n, Hà N?i

Chúng tôi xin g?i ??n quý v? ch??ng trình ngh? s? ?ính kèm, trong ?ó g?m chi ti?t v? th?i gian, ??a ?i?m và n?i dung c?a ch??ng trình, cùng các tài li?u liên quan. 

Quý v? vui lòng xác nh?n tham d? b?ng cách g?i email ph?n h?i ??ng th?i t?i các ??a ch? d??i ?ây trong th?i gian s?m nh?t có th?. Chúng tôi r?t hoan nghênh và ?ánh giá cao s? tham gia c?a Quý v?.

  1. Ms. Ng?c qua ??a ch? ngoc.lb@www.priceecodesign.com ho?c S?T: 0165 224 6835
  2. Ms. Trang qua ??a ch? trang. nh@www.priceecodesign.com ho?c S?T: 094 752 9450

 

Quý ??i bi?u vui lòng xác nh?n tham d? tr??c ngày 21/10 ?? BTC ?ón ti?p chu ?áo. Tr??ng h?p không có ??ng ký t? quý v?, BTC s? ?u tiên tham d? cho các ??n v?/??i bi?u ??ng ký trong Danh sách ch?.

 

Trân tr?ng, 

H?i Khoa h?c và Chuyên gia Vi?t Nam toàn c?u

 

T? 13:00 ??n 17:30 ngày 23/10/2017
Hà N?iB?n ??
Mi?n phí
Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam l?n th? 2 - n?m 2017
31/07/2017
Khách s?n Melia, 44B Ly Th??ng Ki?t, HN
Kinh t? s?
22/09/2016
T?ng 13, Tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tan, C?u Gi?y, Hà N?i
Kinh t? s?
22/04/2016
117 Nguy?n V?n Tr?i, Qu?n Phú Nhu?n, Thành ph? H? Chí Minh
Kinh t? s?
21/04/2016
T?ng 13, tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tan, C?u Gi?y, Hà N?i.