1514171941229.jpg

VPSF H?p báo công b? k?t qu? Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam 2017 và ra m?t Sách tr?ng.

??i di?n lãnh ??o V?n phòng Chính ph?, lãnh ??o TW ?oàn, TW H?i Liên hi?p Thanh niên Vi?t Nam, lãnh ??o H?i Doanh nhân Tr? Vi?t Nam, ??i di?n Ch??ng trình Sáng ki?n H? tr? khu v?c T? nhân vùng Mê Kông (MBI) thu?c ngân hàng Phát tri?n Châu Á (ADB) - ??n v? h? tr? chính, Ban c? v?n, Ban ch? ??o, Ban t? ch?c, lãnh ??o các nhóm nhóm công tác s? cùng tham gia ch? trì và tr? l?i h?p báo.

Tham d? h?p báo còn có các thành viên H?i Doanh nhân Tr? Vi?t Nam,  ??i di?n các nhà tài tr? VPSF 2017, 100 doanh nghi?p ??t gi?i th??ng Sao ?? 2017, và các c? quan thông t?n báo chí, truy?n hình.

Th?i gian: 16h45, Th? 5 ngày 28 tháng 12 n?m 2017;

??a ?i?m: Trung tâm h?i ngh? Qu?c Gia;

??a ch?: ???ng Ph?m Hùng, ph??ng M? Trì, qu?n Nam T? Liêm, Thành ph? Hà N?i

 

                                                      

 

T? 16:45 ??n 18:00 ngày 28/12/2017
Trung tam h?i ngh? Qu?c Gia, ???ng Ph?m Hùng, ph??ng M? Trì, qu?n Nam T? Liêm, Thành ph? Hà N?iB?n ??
Mi?n phí