1514886755804.jpg

Ngày 28 tháng 12 n?m 2017, t?i Trung tâm H?i ngh? Qu?c gia, H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam (VYEA) và Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam (VPSF) ?ã t? ch?c H?p báo công b? K?t qu? ho?t ??ng n?m 2017, ra m?t Sách tr?ng Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam l?n II, VPSF 2017 và D? ki?n ch??ng trình ho?t ??ng n?m 2018. Tham d? h?p báo có:

-         Lãnh ??o H?i Liên hi?p Thanh niên Vi?t Nam,

-         Lãnh ?ao H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam (VYEA)

-         Lãnh ??o Di?n ?àn Kinh t? t? nhân Vi?t Nam (VPSF)

-         ??i di?n Lãnh ??o Sáng ki?n Kinh t? t? nhân vùng Mekong (MBI)

-         ??i di?n các hi?p h?i ngành hành, ??i tác liên k?t v?i VPSF

-         ??i di?n các H?i doanh nhân tr? các t?nh thành và ngành

-         H?n 30 c? quan thông t?n, báo chí ? trung ??ng, ??a ph??ng và ngành.

VPSF xin gi?i thi?u v?i quý ??c gi? các bài phát bi?u c?a Lãnh ??o H?i Liên hi?p Thanh niên Vi?t Nam, Lãnh ??o H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam và Lãnh ??o VPSF cùng m?t s? câu tr? l?i ph?ng v?n, tin t?c ???c  báo chí truy?n t?i v.v..

( Ông Nguy?n Phi Long - Ch? t?ch H?i Liên hi?p Thanh niên Vi?t Nam phát bi?u

t?i cu?c h?p báo công b? k?t qu? c?a Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam 2017 và ra m?t sách tr?ng

Phát Bi?u c?a Ông Nguy?n Phi Long - Ch? t?ch H?i Liên hi?p Thanh niên Vi?t Nam t?i cu?c h?p báo Công b? k?t qu? Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam 2017 (VPSF 2017) và ra m?t Sách tr?ng

“Th?a Ch? t?ch UBT? H?i Doanh nhân Tr? VN, Ch? t?ch Di?n ?àn,

Th?a quý v? ??i bi?u và ??i di?n các c? quan báo chí,

??ng và Chính ph? ??c bi?t quan tâm ??n vi?c phát tri?n doanh nghi?p Vi?t Nam nói chung và doanh nghi?p t? nhân nói riêng. H?i ngh? 5, BCH T? ??ng ?ã ban hành ngh? quy?t v? Phát tri?n kinh t? t? nhân thành ??ng l?c quan tr?ng c?a n?n kinh t? n??c ta (NQ5).

K? t? sau phiên h?p Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam l?n th? nh?t, t? ch?c vào ngày 3 tháng 6 2016, nhi?u ho?t ??ng h??ng t?i th??ng xuyên ??i tho?i chính sách gi?a kh?i doanh nghi?p t? nhân và chính ph? ?ã ???c H?i Doanh nhân Tr? t? ch?c thông qua VPSF. VPSF l?n th? 2 ngày 31.7.2017 là m?t thành công rõ ràng. Th? t??ng chính ph? ?ã phát bi?u t?i di?n ?àn r?ng ?ó là m?t ho?t ??ng vô cùng sáng t?o, n?ng ??ng và h?u ích.

Trong nh?ng tháng qua, ??ng ta ?ã tri?n khai quan tri?t tinh th?n NQ5 m?t cách sâu r?ng. Ngày 18.12.2017, Báo ?i?n t? c?a ??ng c?ng t? ch?c h?i th?o ??a NQ5 vào cu?c s?ng.

Tháng 9 2017, Chính ph? ?ã thông qua Ngh? ??nh 98 v? tri?n khai NQ5 v? phát tri?n kinh t? t? nhân. Chính ph? ?ã và ?ang kh?ng ??nh vai trò ki?n t?o, hành ??ng và liêm chính dang ?i vào cu?c s?ng. Nhi?u khuy?n ngh?, phát hi?n, ?? xu?t chính sách ?ã và ?ang ???c ti?p thu, ???c Chính ph? tri?n khai th? hi?n trong v?n b?n lu?t, chính sách và ?i?u hành c?a Chính ph?. Nh?ng ?i?u ?ó kh?ng ??nh ni?m tin c?a doanh nghi?p và khuy?n khích doanh nghi?p ti?p t?c ti?n trình ??i tho?i chính sách m?t cách tích c?c và xây d?ng nh? Di?n ?àn VPSF.

H?i Liên hi?p Thanh niên Vi?t Nam hoan nghênh vi?c H?i doanh nhân tr? / VPSF t? ch?c h?p báo công b? k?t qu? mà doanh nghi?p nói chung, VPSF nói riêng ?ã ??t ???c trong n?m th? hai ho?t ??ng và nh?t là sau phiên h?p ngày 31,7.2017. Chúng tôi vui m?ng ???c ??ng hành cùng các doanh nghi?p trong ti?n trình này và tin r?ng chúng ta s? còn ?óng góp nhi?u h?n, thi?t th?c h?n vào s? nghi?p phát tri?n kinh t? xã h?i c?a ??t n??c.

Xin c?m ?n./.”

( Bà T? Thu Hi?n - Giám ??c Qu?c gia MBI t?i Vi?t Nam, Ngân hàng phát tri?n châu Á (ADB) - ??n v? h? tr? VPSF

phát bi?u t?i cu?c h?p báo công b? k?t qu? c?a Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam 2017 và ra m?t sách tr?ng )

( Ông Tr?n Anh V??ng – Phó ch? t?ch H?i DNT Vi?t Nam, Tr??ng ban t? ch?c VPSF 2017

phát bi?u t?i cu?c h?p báo công b? k?t qu? c?a Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam 2017 và ra m?t Sách tr?ng )

Phát bi?u c?a Ông Tr?n Anh V??ng - Phó ch? t?ch H?i Doanh nhân Tr? Vi?t Nam t?i cu?c H?p báo Công b? K?t qu? Di?n ?àn Kinh t? T? nhân Vi?t Nam 2017 ( VPSF 2017) và ra m?t Sách tr?ng

“Kính th?a các ??ng chí ??i di?n các B?, ban, ngành h?u quan; các anh, ch? lãnh ??o H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam các th?i k?, ??i di?n ?y ban Trung ??ng H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam, ??i di?n H?i Doanh nhân tr? các t?nh, thành, ngành; các anh ch? phóng viên báo ?ài Trung ??ng và ??a ph??ng.

Kính th?a các v? ??i bi?u, khách quý.

Chúng ta vui m?ng nh?n th?y r?ng ??ng ?ã ban hành ngh? quy?t riêng v? phát tri?n kinh t? t? nhân; ??ng th?i khu v?c t? nhân ngày càng th? hi?n tính t? c??ng, ch? ??ng ?óng góp nêu lên nh?ng v?n ?? chính sách thi?t y?u ch? ??ng ?óng góp cùng Chính ph? liên t?c c?i thi?n môi tr??ng kinh doanh, vì s? nghi?p phát tri?n chung.

?ây chính là ?i?m then ch?t: Di?n ?àn Kinh t? T? nhân do H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam t? ch?c ?ã kh?ng ??nh ???c vai trò là m?t kênh ??i tho?i chính sách do khu v?c t? nhân t? ch?c, ??i di?n cho khu v?c t? nhân, t?ng h?p ti?ng nói th?c ti?n t? c? s?, khuy?n ngh? chính sách n?ng ??ng và xây d?ng, góp ph?n h?u hi?u th?c hi?n ch? tr??ng c?a Chính ph? ki?n t?o hàng ??ng và liêm chính vì khu v?c T? nhân.

T?i Phiên Toàn th? L?n th? nh?t c?a Di?n ?àn ngày 3 tháng 6 n?m 2016, Lãnh ??o Chính ph? ?ã kh?ng ??nh Chính ph? trông ??i m?t Di?n ?àn t?p h?p ti?ng nói t? ‘g?c lên ng?n’ nh? v?y, m?i k? t?p trung vào m?t vài ch? ?i?m phát tri?n, bàn sâu.

Phiên h?p th? hai c?a Di?n ?àn ngày 31/7/2017, ti?p thu ý ki?n ch? ??o c?a Lãnh ??o Chính ph?, t? ch?c ??i tho?i t?p trung và ch??ng trình hành ??ng th?c hi?n ngh? quy?t 10, H?i ngh? Trung ??ng 5, Khóa XII và 3 ngành ???c xác ??nh là ?u tiên phát tri?n. ?ó là Nông nghi?p, Kinh t? s? và Du l?ch; các ngành khác thu?c ch? ?? c?a Di?n ?àn ???c nêu trong tài i?u, k?t qu? t?ng h?p khuy?n ngh? chính sách, báo cáo gi?a k? và tài li?u c?a VPSF 2017. T?i Di?n ?àn l?n hai, Th? t??ng Chính ph? ?ánh giá r?ng di?n ?àn ???c t? ch?c vô cùng sáng t?o và h?u hi?u; lãnh ??o các b? ngành, t?nh thành ?ã ??a ra bình lu?n, tr? l?i th?ng vào các khuy?n ngh? ???c doanh ngi?p nêu; doanh nghi?p thêm nh?ng c? h?i trình bày chính xác, c? th? m?t s? n?i dung c?t lõi, c?p thi?t c?n ???c chính ph? tháo g?, bày t? chính ki?n thông qua vi?c tham gia công c? th?m dò tr?c ti?p t?i bàn h?i ngh? c?ng nh? qua k?t qu? ?i?u tra ni?m tin doanh nhân ???c ti?n hành r?ng rãi trên toàn qu?c ngay tr??c ngày h?p Di?n ?àn.

Sách tr?ng VPSF l?n I, 2016 ?ã ???c luân chuy?n báo cáo, trình các ??i bi?u Qu?c h?i, lãnh ??o các c?p ??ng, Chính quy?n, ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh, H?i Liên hi?p Thanh niên Vi?t Nam, H?i Doanh nhân Tr? Vi?t Nam cùng các h?i thành viên, các hi?p h?i là ??i tác liên k?t tham kh?o, xem xét ti?p thu khuy?n ngh? c?a khu v?c t? nhân.

K? t? sau Di?n ?àn l?n th? nh?t, tr?i qua các ho?t ??ng t? c? s?, v?i báo cáo gi?a k? ?? trình vào tháng 1/2017, n?i dung c? th? nêu lên t?i Di?n ?àn 2017, cùng v?i ?óng góp t? các t? ch?c khác, v?i s? ch? ??ng và quy?t tâm hành ??ng c?a Chính ph?, khuy?n ngh? qua c? ch? VPSF ?óng góp ph?n mình vào nh?ng chuy?n bi?n ?ã có. Tôi ch? xin nêu lên ?ây m?t vài ví d? c? th?:

Th?c hi?n ch? ??o c?a Chính ph?, nh? Th? t??ng Chính ph? ?ã cam k?t t?i Di?n ?àn 2017, B? Tài nguyên và Môi tr??ng ?ã d? th?o s?a ??i Lu?t ??t ?ai, l?y ý ki?n theo quy trình, B? Nông nghi?p và Phát tri?n Nông thôn cùng B? K? ho?ch và ??u t? ?ã kh?n tr??ng d? th?o Ngh? ??nh thay th? Ngh? ??nh 210 v? thu hút ??u t? trong nông nghi?p và l?y ý ki?n r?ng rãi;

B? Công an ?ã m? r?ng di?n các n??c và lãnh th? ???c n?p ??n l?y visa qua m?ng và c?p th? th?c nh?p c?nh t?i c?a kh?u Vi?t Nam t? 40 n??c và vùng lãnh th? tr??c ?ây lên 46 và nâng c?p ti?n ích liên quan, v?i m?c phí h?p lý h?n tr??c.

Nhi?u ti?n b? v? nhi?u m?t ?ã ???c tri?n khai, ghi nh?n trong l?nh v?c n?ng l??ng s?ch và ti?t ki?m n?ng l??ng c?ng nh? ? nhi?u l?nh v?c ???c Di?n ?àn VPSF cùng các Hi?p h?i, di?n ?àn khác nêu lên, khuy?n ngh? mà chúng ta không th? li?t kê h?t t?i bu?i h?p báo ng?n này.

?? ti?p t?c ti?n trình ?ó, H?i Doanh nhân Tr? Vi?t Nam, ??n v? t? ch?c Di?n ?àn Kinh t? t? nhân Vi?t Nam công c? SÁCH TR?NG VPSF 2017 và tin t??ng r?ng nh?ng v?n ?? ???c nêu lên, ?ã có cam k?t c?a các b? ngành thu?c chính ph? hay còn ch? ???c nghiên c?u, xem xét, có gi?i pháp phù h?p ti?p t?c d?n d?n nh?ng s?m ???c Chính ph? có gi?i pháp, bi?n pháp gi?i quy?t tích c?c nh?t.

Xin c?m ?n quý v? cùng báo gi?i ?ã quan tâm ??a tin, ??ng hành cùng H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam và Di?n ?àn Kinh t? t? nhân Vi?t Nam. Nhân d?p n?m m?i 2018 s?p ??n, xin chúc quý v? ??i bi?u, khách quý, các anh ch? doanh nhân, các phóng viên báo chí m?t n?m m?i thành công và h?nh phúc

Xin trân tr?ng c?m ?n./.”

 

Cu?c h?p báo Công b? k?t qu? ho?t ??ng VPSF 2017 và ra m?t Sách tr?ng ?ã k?t thúc thành công t?t ??p, VPSF xin ??ng t?i các bài báo, các bài ph?ng v?n và tr? l?i câu h?i c?a các c? quan báo chí, truy?n thông t?i các ???ng link d??i ?ây:  

http://baodautu.vn/vpsf-se-to-chuc-doi-thoai-giua-ky-vao-quy-i2018-d74958.html

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Cong-bo-ket-qua-Dien-dan-Kinh-te-tu-nhan-2017/326055.vgp

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/tang-truong-gdp-2017-dat-681-nho-kinh-te-tu-nhan-2017122906400637.htm

http://baoquocte.vn/preview_article/dHVhbmFuaA==/ra-mat-sach-trang-dien-dan-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-2017-63312.html

http://baophapluat.vn/chinh-sach/cong-bo-sach-trang-vpsf-2017-nhieu-chuyen-bien-trong-viec-thao-go-kho-khan-cho-dn-tu-nhan-373642.html

T? 17:00 ??n 18:00 ngày 28/12/2017
Trung tam h?i ngh? Qu?c Gia, ???ng Ph?m Hùng, ph??ng M? Trì, qu?n Nam T? Liêm, Thành ph? Hà N?iB?n ??
Mi?n phí