VPSF c?ng b? K?t qu? ra m?t Sách tr?ng 2017
28/12/2017
Trung tam h?i ngh? Qu?c Gia, ???ng Ph?m Hùng, ph??ng M? Trì, qu?n Nam T? Liêm, Thành ph? Hà N?i
H?i th?o chuyên ?? s? 1: Kinh t? s? hóa – Th? gi?i kh?ng ch? chúng ta
23/10/2017
Trung tam V?n hoá Pháp, 24 - 26 Tràng Ti?n, Hà N?i