I. THÔNG TIN CHUNG

H?i Doanh nhân Tr? Vi?t Nam (VYEA) là ??n v? t? ch?c Di?n ?àn kinh t? t? nhân ??u tiên t?i Hà N?i. T?i ?ây, các doanh nghi?p t? nhân Vi?t Nam s? có c? h?i c?t lên ti?ng nói v? nh?ng khó kh?n, thách th?c, c?ng nh? c? h?i mà gi?i doanh nghi?p t? nhân ?ã và ?ang ph?i ??i m?t. ?ây c?ng là n?i k?t n?i gi?a các doanh nghi?p và các bên liên quan, nh?m h??ng t?i s? phát tri?n chung cho khu v?c kinh t? t? nhân c?a Vi?t Nam trong nh?ng n?m s?p t?i.

S? ki?n này s? ???c coi là di?n ?àn tiên phong, khi mà l?n ??u tiên gi?i doanh nghi?p t? nhân Vi?t Nam có c? h?i nói ra nhu c?u và gi?i pháp c?a mình, mà k?t qu? c?a Di?n ?àn có th? tác ??ng ??n phát tri?n kinh t? Vi?t Nam.   

Di?n ?àn s? ???c t? ch?c vào ngày 3 tháng 6 n?m 2016. T?ng s? ng??i d? ki?n tham gia là 500 ng??i, n?i dung bao g?m 10 ch? ?? th?o lu?n c?a ??i di?n Ban ?i?u hành t?ng phiên chuyên ?? và các quan sát viên chính ph?, t? ch?c qu?c t?.   

 

II. M?C ?ÍCH

Làm th? nào ?? c?i thi?n môi tr??ng kinh t? t? nhân ?ã là ch? ?? ???c ?em ra th?o lu?n r?t nhi?u ? Vi?t Nam, tuy nhiên câu h?i th??ng ?i kèm theo nhi?u e ng?i v? l?i ích c?ng nh? thách th?c ph?i ??i m?t trong ngành.

Cho ??n nay, nh?ng gi?i pháp và ?u tiên ??u ???c t?o ra b?i cách nhìn c?a các nhà ho?ch ??nh chính sách và Chính ph?. L?n ??u tiên t?i Vi?t Nam, Di?n ?àn s? ???c th?c hi?n v?i ??i di?n c?a 7 ngành và 3 l?nh v?c. Nh?ng ??i di?n này s? nói ra nh?ng mong mu?n mà doanh nghi?p mong nh?n ???c s? h? tr? t? phía Chính ph? và t? các “??i tác c?a doanh nghi?p t? nhân”, c?p nh?t nh?ng thách th?c chính mà doanh nghi?p ?ang ph?i ??i m?t, và ??a ra nh?ng gi?i pháp khuy?n ngh? cho các bên liên quan.

M?c ?ích chính c?a Di?n ?àn:

 • Di?n ?àn là n?i các doanh nghi?p kinh t? t? nhân có th? trao ??i ý t??ng, th?o lu?n và th?ng nh?t v? thách th?c, gi?i pháp và l?i th? trong n?n kinh t? Vi?t Nam;
 •  Di?n ?àn s? giúp Chính ph? và “các ??i tác” hi?u rõ th?c tr?ng c?a môi tr??ng kinh t? t? nhân, t? ?ó d? dàng h?n trong vi?c trao ??i thông tin, h??ng d?n h?p tác và h? tr? cho doanh nghi?p;
 • T?o ra m?ng l??i k?t n?i gi?a các chuyên gia ??u ngành, c? quan Chính ph?, ??i tác n??c ngoài, và c? quan ?a ph??ng ?? h? tr? s? phát tri?n c?a doanh nghi?p t? nhân.

 

III. TH?I GIAN VÀ ??A ?I?M T? CH?C

Di?n ?àn s? ???c t? ch?c vào ngày 3 tháng 6 n?m 2016 t?i khách s?n Melia, 44B Lý Th??ng Ki?t, Hà N?i

 

IV. HO?T ??NG CHÍNH

1. L? KHAI M?C: (B?t ??u t? 13h)

 • Phát bi?u khai m?c: Ông Bùi V?n Quân – Ch? t?ch H?i DNT Vi?t Nam
 • Phát bi?u ch? ??o: Ông V??ng ?ình Hu? - Phó Th? t??ng N??c CHXHCN Vi?t Nam (Ch? t?a)
 • Phát bi?u c?a Nhà tài tr?: Ông Layton Pike – Phó ??i s? ??i s? quán Úc, Ông Eric Sidgwick, Giám ??c Qu?c gia, ADB
 • Kinh t? t? nhân Vi?t Nam t? góc nhìn qu?c t?:
  • Vai trò và ?óng góp c?a kinh t? t? nhân trong phát tri?n kinh t? t?i các n??c phát tri?n” - Ông Sandeep Mahajan, Chuyên gia kinh t?, World Bank
  • Th?c tr?ng phát tri?n kinh t? t? nhân Vi?t Nam và các y?u t? thành công quan tr?ng.” - Ông Dominic P. Mellor, Giám ??c ?i?u hành, MBI, Chuyên gia kinh t?, ADB

2. CÁC CH? ?? TH?O LU?N

S? có 10 ch? ?? th?o lu?n liên quan t?i 7 ngành ngh? và 3 l?nh v?c, h??ng t?i m?t ch? ?? chung “Thách th?c, gi?i pháp và l?i th? c?nh tranh cho doanh nghi?p kinh t? t? nhân t?i Vi?t Nam”:

7 NGÀNH NGH?:

 • Kinh t? s?: Làm th? nào ?? thúc ??y phát tri?n kinh t? s??
 • Nông nghi?p: Nh?ng v?n ?? ??t ra cho s? phát tri?n khu v?c t? nhân trong nông nghi?p?
 • ?ào t?o & D?y ngh?: Ngành D?y ngh? Vi?t nam c?n ??i m?i th? nào ?? ?áp ?ng nhu c?u k? n?ng c?a n?n doanh nghi?p?
 • Phân ph?i & Logistics: Làm th? nào ?? Vi?t Nam tr? thành trung tâm giao d?ch c?a khu v?c?
 • Th? tr??ng tài chính & Huy ??ng v?n: Làm th? nào ?? mua bán và sáp nh?p tr? thành ngu?n huy ??ng v?n cho doanh nghi?p?
 • Phát tri?n công nghi?p & Công nghi?p h? tr?: Làm th? nào h? tr? doanh nghi?p công nghi?p h? tr? ?? k?t n?i v?i chu?i cung ?ng?
 • N?ng l??ng s?ch & Ti?t ki?m n?ng l??ng: Làm th? nào ?? khuy?n khích ??u t? t? nhân vào n?ng l??ng s?ch?

3 L?NH V?C:

 • H?i nh?p & Toàn c?u hóa: Làm th? nào ?? doanh nghi?p t? nhân khai thác ???c giá tr? c?a khu v?c m?u d?ch t? do?
 • Kh?i nghi?p & Sáng t?o: Làm th? nào ?? h? tr? các doanh nghi?p kh?i nghi?p và sáng t?o?
 • C?m liên k?t ngành: Làm th? nào ?? xây d?ng chu?i giá tr? cung ?ng?

T?i m?i ch? ?? s? có ??i di?n c?a Ban ?i?u hành t?ng ngành phát bi?u, sau ?ó các ??i bi?u t? Chính ph? và T? ch?c qu?c t? s? ??a ra các ý ki?n ph?n h?i.

3. L? B? M?C

 • Phát bi?u và ?ánh giá k?t qu? c?a Di?n ?àn: Ông V??ng ?ình Hu? - Phó Th? t??ng N??c CHXHCN Vi?t Nam
 • Tuyên b? chung c?a Di?n ?àn: Ông Tr?n Anh V??ng – T?ng th? ký Di?n ?àn
 • Tuyên b? b? m?c: Ông Bùi V?n Quân – Ch? t?ch H?i DNT Vi?t Nam

 

V. ??I T??NG THAM GIA

D? ki?n s? có 500 ng??i tham gia t? các ngành ngh? l?nh v?c khác nhau (ch? y?u t? 7 ngành ngh? chính và 3 l?nh v?c), v?i s? có m?t c?a nhóm công tác các phiên chuyên ?? (Ban ?i?u hành, Ban biên t?p, Ban th? ký, Ban c? v?n), ??i di?n t? Chính ph? và các t? ch?c qu?c t?, các giáo s?, chuyên gia kinh t? trong và ngoài n??c, các chuyên gia trong l?nh v?c ??u t?, tài chính, công nghi?p, nông lâm nghi?p, chuyên gia tài chính t? các B?, ngành, ??c bi?t v?i s? tham gia c?a các doanh nghi?p, các tr??ng ??i h?c và t? ch?c giáo d?c.