Ban Th? ký d? ki?n ???c thành l?p vào tháng 7/2016 v?i tr? s? ??t t?i Hà N?i. ??ng ??u Ban Th? ký là ch? t?ch c?a H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam, ông Bùi V?n Quân, ng??i ??ng th?i là giám ??c ?i?u hành c?a Ban Th? ký. Ông Quân s? b?t ??u nhi?m kì t? ngày thành l?p c?a Ban Th? ký