1503290046822.jpg
Phát bi?u khai m?c H?i th?o “Cách m?ng C?ng nghi?p 4.0 – nh?ng xu h??ng và tác ??ng ??n xu?t kh?u c?a Vi?t Nam”, di?n ra sáng nay (18/8), t?i Hà N?i, Th? tr??ng B? C?ng Th??ng ?? Th?ng H?i kh?ng ??nh: “Các B?, ngành ?ang tri?n khai nhi?m v? ???c Th? t??ng Chính ph? giao ?? chu?n b? nh?ng ?i?u ki?n t?t nh?t, ??m b?o Vi?t Nam “kh?ng b? l? con tàu” t? cu?c Cách m?ng C?ng nghi?p 4.0”.
1476758471361.JPG
Ngày 22/9, Nhóm c?ng tác Kinh t? s? c?a Di?n ?àn Kinh t? t? nhan Vi?t Nam (VPSF) ?? t? ch?c phiên h?p chuyên ?? t?i Hà N?i v?i s? tham gia c?a ??i di?n Hi?p h?i ph?n m?m và d?ch v? CNTT Vi?t Nam (Vinasa), g?n 30 doanh nghi?p ho?t ??ng trong ngành, các chuyên gia, các doanh nghi?p start up và các khách m?i.
147529336654.jpg
(TCT online) - ?ó là khuy?n ngh? c?a ?ng Hoàng Vi?t Hà, Giám ??c ?i?u hành T?p ?oàn FPT, Phó Ch? t?ch Nhóm c?ng tác kinh t? s? c?a Di?n ?àn Kinh t? t? nhan Vi?t Nam (VPSF) trong bu?i t?a ?àm chuyên ?? v? kinh t? s?, do VPSF và H?i Doanh nhan tr? Vi?t Nam t? ch?c chi?u 22/9 t?i Hà N?i.
1475032762843.jpg
Hi?n nay, các chuyên gia m?ng vi?n th?ng và internet ??u có chung y ki?n v? s? c?n thi?t ph?i có m?t ?y ban qu?c gia v? an toàn th?ng tin m?ng.
1461749493752.jpg
"H?y 3S - S?n sàng s? trong m?t n?n kinh t? s?” là l?i khuyên mà ?ng Tr??ng Gia Bình, Ch? t?ch Hi?p h?i Ph?n m?m và D?ch v? CNTT Vi?t Nam (VINASA) dành cho các b?n tr?, các start-up và t?t c? các doanh nghi?p Vi?t Nam