1507191678742.jpg
(T? Qu?c) -Cu?i tu?n qua, nhi?u doanh nghi?p n?ng nghi?p Vi?t Nam ?? có bu?i xúc ti?n nh?m ??a hàng n?ng s?n Vi?t vào chu?i tiêu th? t?i th? tr??ng Hàn Qu?c th?ng qua các h? th?ng phan ph?i l?n.
1506656746528.jpg
Ch?t l??ng kh?ng ??m b?o, bao bì kém h?p d?n, thi?u ch??ng trình qu?ng bá xúc ti?n... là m?t s? nguyên nhan khi?n n?ng s?n Vi?t khó c?nh tranh v?i Trung Qu?c, Thái Lan.
150217657278.jpg
“Chính ph? c?n trình Qu?c h?i s?a Lu?t ??t ?ai ?? g? b? h?n ?i?n trong n?ng nghi?p, nhanh chóng c?i cách th? t?c hành chính ?úng v?i m?c tiêu Chính ph? hành ??ng: Gi?m, b? nh?ng khó kh?n v? th? t?c thu? và ?ng d?ng n?ng nghi?p c?ng ngh? cao”.
1487215947807.JPG
N?m trong khu?n kh? ch??ng trình k?t n?i doanh nghi?p Nh?t B?n Vi?t Nam trong l?nh v?c n?ng nghi?p do T? ch?c Xúc ti?n th??ng m?i Nh?t B?n (JETRO) t?i Vi?t Nam t? ch?c ngày 15/2, các doanh nghi?p Vi?t Nam và Nh?t B?n ?? có bu?i g?p g?, trao ??i nh?m tìm ki?m c? h?i h?p tác trong l?nh v?c n?ng nghi?p.
1475030390255.jpg
?? n?n n?ng nghi?p Vi?t Nam “c?t cánh”, nhà n??c c?n g? b? nh?ng rào c?n v? chính sách ??i v?i l?nh v?c này. ?ay là y ki?n c?a nhi?u chuyên gia t?i phiên h?p chuyên ?? N?ng nghi?p, do Di?n ?àn Kinh t? t? nhan t? ch?c t?i Hà N?i.
1474858720476.JPG
Ngày 14/9 t?i Hà N?i, g?n 30 doanh nghi?p, hi?p h?i, các t? ch?c trong n??c và qu?c t? ?? tham d? phiên h?p Nhóm c?ng tác chuyên ?? N?ng nghi?p thu?c Di?n ?àn Kinh t? t? nhan Vi?t Nam (VPSF). ?ay là m?t trong các ho?t ??ng th??ng xuyên c?a Di?n ?àn n?m trong quy trình B2G, thúc ??y và th?c hi?n ??i tho?i chính sách gi?a doanh nghi?p t? nhan v?i Chính ph? và các B?, ngành c?a Vi?t Nam.