1472455863882.JPG
Trong chuy?n c?ng tác t?i Myanmar vào tháng 8 2016, ?ng ??ng ??c D?ng - T?ng Th? ky Nhóm c?ng tác Chuyên ?? ?ào t?o và D?y ngh?, Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam (VPSF) ?? có bu?i làm vi?c v?i H?i Doanh nhan Tr? Myanmar, gi?i thi?u v? VPSF và chia s? kinh nghi?m t? ch?c Di?n ?àn.