1480386074718.jpg
Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2016 thu hút ??i di?n h?n 500 doanh nghi?p logistics, các chuyên gia, c? quan qu?n ly t?i tham d?
1473742007490.JPG
Ngày 7/9, Ban Th? ky Di?n ?àn Kinh t? t? nhan Vi?t Nam (VPSF) ?? có bu?i làm vi?c v?i Ban Th? ky Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) ?? bàn v? k? ho?ch h?p tác gi?a hai bên trong các s? ki?n s?p t?i liên quan ??n l?nh v?c Logistics.