1469592260419.jpg
T?i H?i ngh? “Kêu g?i h? tr? th?c hi?n k? ho?ch hành ??ng ?ng phó kh?n c?p v?i h?n hán và xam nh?p m?n t?i Vi?t Nam” ???c t? ch?c vào ngày 24/6 v?a qua, B? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n cùng v?i Liên h?p qu?c ?? ??a ra l?i kêu g?i toàn th? nhan dan Vi?t Nam và C?ng ??ng Qu?c t? h?y cùng chung tay giúp ?? bà con t?i khu v?c vùng b? h?n m?n. H??ng ?ng l?i kêu g?i ?ó cùng v?i tinh th?n “S?n lòng chia s?”, Ngan hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) ?? quy?t ??nh trao t?ng 120 b?n ch?a n??c s?ch cho 120 khách hàng ?ang giao d?ch v?i Kienlongbank t?i 6 t?nh, thành ?BSCL b? ?nh h??ng n?ng n? do h?n hán, ng?p m?n gay ra. ?ay c?ng là món quà tinh th?n mà Kienlongbank trao t?ng nh?m chia s? và giúp ?? v?i khách hàng trong th?i ?i?m khó kh?n này.