1475466444465.jpg
Các v?n b?n quy ??nh chi?n l??c và chính sách phát tri?n n?ng l??ng tái t?o c?ng ???c Chính ph? ban hành. Tuy nhiên, v?n ch?a có m?t chính sách c? th? cho phát tri?n n?ng l??ng m?t tr?i, ??c bi?t là phát tri?n ?i?n m?t tr?i n?i l??i.
1474880046436.jpg
Doanh nghi?p, cá nhan, t? ch?c quan tam vui lòng ??ng ky tham d? theo link: http://www.priceecodesign.com/pages/eventDetail/41
1471488654797.JPG
Nhu c?u tiêu th? n?ng l??ng ? Vi?t Nam t?ng nhanh nh?ng hi?u su?t l?i r?t th?p. Vì v?y, ??m b?o an ninh n?ng l??ng là m?t trong nh?ng v?n ?? c?p thi?t.
1471054231184.JPG
G?n ba m??i doanh nghi?p t? nhan ho?t ??ng trong l?nh v?c n?ng l??ng s?ch và ti?t ki?m n?ng l??ng ?? ti?n hành th?o lu?n, chia s? nh?ng v?n ?? khó kh?n và ??a ra khuy?n ngh? nh?m ?? trình lên Chính ph?.