1487733925443.jpg
“Ki?m tra chuyên ngành (KTCN) hàng hóa xu?t nh?p kh?u” v?n là c?m t? ???c nh?c ??n v?i t?n su?t cao, t? cau chuy?n c?a hi?p h?i, ngành hàng ??n các di?n ?àn, h?i ngh?, h?i th?o, th?m chí c? trong di?n ?àn c?a Qu?c h?i. KTCN ?ang là m?t l?c c?n l?n ??i v?i n? l?c c?i cách th? t?c hành chính, gi?m th?i gian th?ng quan hàng hóa.
1487216226867.jpg
?? ??m b?o k? ho?ch th?c hi?n C? ch? m?t c?a qu?c gia (NSW) trong n?m 2017, các b?, ngành liên quan ph?i th?c hi?n 115 th? t?c hành chính.
1476179311279.jpg
BizLIVE -Có kh?ng ít ng??i ?ang mong mu?n Chính ph? ph?i mi?n thu?, gi?m thu? thu nh?p doanh nghi?p tuy nhiên v?i doanh nghi?p, m?i tr??ng kinh doanh, pháp ly, c? ch? chính sách m?i là ?i?m quan tr?ng quy?t ??nh thành c?ng, ?ng Phan V?n Hi?u, Ch? t?ch H?QT C?ng ty D??c m? ph?m CVI cho bi?t.
1464167111952.jpg
?ó là nh?n ??nh c?a ?ng Lê Ph??c V?, Ch? t?ch Hoa Sen Group (HSG) khi nói v? tam th? các doanh nghi?p ph?i chu?n b? khi xu?t kh?u vào th? tr??ng các n??c khác trong bu?i t?a ?àm v? “Chuyên ?? H?i nh?p và Toàn c?u” do HSG ph?i h?p cùng H?i Doanh nghi?p tr? Vi?t Nam t? ch?c vào h?m 16/5 v?a qua.