1495701253806.jpg
?ng Tr?nh Minh Giang, ng??i sáng l?p, Giám ??c ?i?u hành C?ng ty T? v?n Qu?n ly Vi?t cho r?ng, thi?u k? n?ng qu?n tr? và nh?ng t? ch?t c?a m?t doanh nhan ?ang khi?n các d? án kh?i nghi?p sáng t?o (startup) lúng túng.
1495502766126.jpg
(Chinhphu.vn) –T?p trung phát tri?n m?i tr??ng ng?n ng?, m?i tr??ng c?ng ngh? s? là ?i?u ki?n tiên quy?t ?? c?ng ??ng DN nh? và v?a c?ng nh? các DN kh?i nghi?p (start-ups) có th? khai thác ???c cu?c cách m?ng c?ng ngh? l?n th? t? ?ang ??n.
1495420407438.jpg
(T? Qu?c) -Chi?u 19/5, Phó Th? t??ng V??ng ?ình Hu? ?? tham d? di?n ?àn “Kh?i nghi?p sáng t?o - Hi?u ?úng, hành ??ng ?úng”. S? ki?n do H?i Doanh nhan tr? Vi?t Nam và Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam (VPSF) t? ch?c t?i Hà N?i.
1484795146902.png
Ngày 17/1, t?i TPHCM, Microsoft Vi?t Nam ?? ky cam k?t h?p tác v?i Saigon Innovation Hub trong vi?c h? tr? các doanh nghi?p kh?i nghi?p ngành c?ng ngh?, hình thành h? sinh thái kh?i nghi?p t?i TPHCM.
1469010679764.jpg
Tháng 6/2016, Ngan hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) v?a ???c Vi?n Nghiên c?u Kinh t? c?p gi?y ch?ng nh?n CSI 2016: Doanh nghi?p xu?t s?c hài lòng khách hàng trong l?nh v?c Tài chính – Ngan hàng.