1520329867198.jpg
??i tác c?a VPSF - C?ng ty NC Network VN t? ch?c H?i ch? giao th??ng ngành ch? t?o Hà N?i FBC 2018 vào hai ngày 8-9/3/2018
1516946791422.jpg
VPSF s? tham d? s? ki?n "K?t n?i kinh doanh gi?a doanh nghi?p Hà Lan và doanh nghi?p Vi?t Nam " Do ??i S? Quán Hà Lan t?i Vi?t Nam t? ch?c vào ngày 06/2/2018 t?i khách s?n Melia, s? 44B Ly Th??ng Ki?t, Hà N?i
1514883553553.jpg
Di?n ?àn Kinh t? t? nhan Vi?t Nam (VPSF) s? t? ch?c ??i tho?i gi?a k? vào quy I/2018. ?ng Tr?n Anh V??ng, Phó Ch? t?ch H?i Doanh nhan tr? Vi?t Nam, Tr??ng ban t? ch?c VPSF cho bi?t k? ho?ch này trong bu?i c?ng b? Sách Tr?ng VPSF 2017.
1507860947462.jpg
"Trong s? g?n 500 nghìn doanh nghi?p (DN) t? nhan ?ang ho?t ??ng, có g?n 10 nghìn DN l?n, còn l?i là DN quy m? nh? ho?c siêu nh?. V?y ph?i làm sao ?? kh?ng ch? 10 nghìn DN l?n mà ph?i có nhi?u h?n n?a các t?p ?oàn t? nhan ? Vi?t Nam hùng m?nh nh? các t?p ?oàn có m?t t?i ?ay?" - cau h?i c?a Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc trong bu?i ??i tho?i chính sách v?i l?nh ??o 14 t?p ?oàn kinh t? t? nhan (KTTN) l?n t? ch?c m?i ?ay ?? g?i lên r?t nhi?u suy ng?m. Nhan ngày Doanh nhan Vi?t Nam 13-10, chúng t?i ?? trao ??i y ki?n v?i m?t s? doanh nhan, chuyên gia v? c? ch? t?o ??ng l?c thúc ??y DN tr? thành t?p ?oàn m?nh.
1507619310851.jpg
ND?T- Chi?u 5-10, ??i di?n Di?n ?àn Kinh t? t? nhan (VPSF) cho bi?t, V?n phòng Chính ph? m?i ?ay ?? ra quy?t ??nh thành l?p Ban Nghiên c?u phát tri?n kinh t? t? nhan c?a H?i ??ng t? v?n c?i cách th? t?c hành chính.