1507191678742.jpg
(T? Qu?c) -Cu?i tu?n qua, nhi?u doanh nghi?p n?ng nghi?p Vi?t Nam ?? có bu?i xúc ti?n nh?m ??a hàng n?ng s?n Vi?t vào chu?i tiêu th? t?i th? tr??ng Hàn Qu?c th?ng qua các h? th?ng phan ph?i l?n.
1507084851247.jpg
Cu?c t?a ?àm gi?a Th? t??ng và 14 t?p ?oàn kinh t? t? nhan ???c xem là m?t cu?c t?a ?àm ch?a t?ng có ti?n l?...
1506909064805.jpg
Ph?i ch?y nhanh h?nNgày 02/10/2017
Kinhtedothi - Di?n ?àn Kinh t? Th? gi?i (WEF) v?a c?ng b? Báo cáo n?ng l?c c?nh tranh toàn c?u 2017 – 2018.
1506656746528.jpg
Ch?t l??ng kh?ng ??m b?o, bao bì kém h?p d?n, thi?u ch??ng trình qu?ng bá xúc ti?n... là m?t s? nguyên nhan khi?n n?ng s?n Vi?t khó c?nh tranh v?i Trung Qu?c, Thái Lan.
1506655530769.jpg
LTS: V?n ki?n ??i h?i ??ng l?n th? XII xác ??nh: “Hoàn thi?n c? ch?, chính sách khuy?n khích, t?o thu?n l?i phát tri?n m?nh kinh t? t? nhan (KTTN) ? h?u h?t các ngành và l?nh v?c kinh t?, tr? thành ??ng l?c quan tr?ng c?a n?n kinh t?”.