150665540573.jpg
(?TTCO)-Bên c?nh nh?ng chuy?n ??ng tích c?c, v?i nhi?u doanh nghi?p, ?i?u h? ngán ng?i nh?t, v?n là lo s? r?i ro.
150665529230.jpg
(?TTCO)-Tái c? c?u doanh nghi?p nhà n??c (DNNN) mà tr?ng tam là c? ph?n hóa (CPH) các t?p ?oàn, t?ng c?ng ty. ?ay là b??c ?i quan tr?ng ?? c?i cách DNNN, ??t khu v?c này tr??c áp l?c c?a th? tr??ng.
1506655203670.jpg
(?TTCO) - Ch? tr??ng, chính sách c?a Nhà n??c là c? s? r?t quan tr?ng ?? c?ng ??ng doanh nghi?p xay d?ng chi?n l??c ??u t?, kinh doanh.
1506655112694.jpg
G?p gh?nh v?n, th? t?cNgày 29/09/2017
(?TTCO) - Sau g?n 4 n?m tri?n khai th?c hi?n Ngh? ??nh 210/2013 c?a Chính ph? v? khuy?n khích doanh nghi?p (DN) ??u t? vào n?ng nghi?p, n?ng th?n, ??n nay c? n??c có 64 d? án t?i 23 ??a ph??ng ???c h? tr?.
1506484899289.jpg
Cu?c cách m?ng c?ng nghi?p l?n th? 4 (CMCN 4.0) ???c ?ánh giá ?em l?i c? h?i l?n cho n??c ta, khi l?n ??u ???c tham gia m?t “san ch?i” kh?ng biên gi?i, kh?ng kho?ng cách, sau ba l?n l? nh?p các cu?c CMCN v? c? khí, ?i?n khí hóa và t? ??ng hóa tr??c ?ó. N?u kh?ng ch?p ???c c? h?i vàng này, d? báo nh?ng nguy c?, thách th?c mà chúng ta ph?i ??i m?t s? h?t s?c kh?c li?t.