1464167376789.jpg
Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam l?n ??u tiên s? ???c t? ch?c vào ngày 3/6, b?i H?i doanh nhan tr? Vi?t Nam, H?i doanh nhan Tr? Hà N?i và s? tài tr? c?a Ngan hàng Phát tri?n chau á ADB cùng m?t s? ??i tác.
1464167111952.jpg
?ó là nh?n ??nh c?a ?ng Lê Ph??c V?, Ch? t?ch Hoa Sen Group (HSG) khi nói v? tam th? các doanh nghi?p ph?i chu?n b? khi xu?t kh?u vào th? tr??ng các n??c khác trong bu?i t?a ?àm v? “Chuyên ?? H?i nh?p và Toàn c?u” do HSG ph?i h?p cùng H?i Doanh nghi?p tr? Vi?t Nam t? ch?c vào h?m 16/5 v?a qua.
1469592260419.jpg
T?i H?i ngh? “Kêu g?i h? tr? th?c hi?n k? ho?ch hành ??ng ?ng phó kh?n c?p v?i h?n hán và xam nh?p m?n t?i Vi?t Nam” ???c t? ch?c vào ngày 24/6 v?a qua, B? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n cùng v?i Liên h?p qu?c ?? ??a ra l?i kêu g?i toàn th? nhan dan Vi?t Nam và C?ng ??ng Qu?c t? h?y cùng chung tay giúp ?? bà con t?i khu v?c vùng b? h?n m?n. H??ng ?ng l?i kêu g?i ?ó cùng v?i tinh th?n “S?n lòng chia s?”, Ngan hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) ?? quy?t ??nh trao t?ng 120 b?n ch?a n??c s?ch cho 120 khách hàng ?ang giao d?ch v?i Kienlongbank t?i 6 t?nh, thành ?BSCL b? ?nh h??ng n?ng n? do h?n hán, ng?p m?n gay ra. ?ay c?ng là món quà tinh th?n mà Kienlongbank trao t?ng nh?m chia s? và giúp ?? v?i khách hàng trong th?i ?i?m khó kh?n này.
1461749493752.jpg
"H?y 3S - S?n sàng s? trong m?t n?n kinh t? s?” là l?i khuyên mà ?ng Tr??ng Gia Bình, Ch? t?ch Hi?p h?i Ph?n m?m và D?ch v? CNTT Vi?t Nam (VINASA) dành cho các b?n tr?, các start-up và t?t c? các doanh nghi?p Vi?t Nam