S? ki?n
Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam l?n th? 2 - n?m 2017
31/07/2017
Khách s?n Melia, 44B Ly Th??ng Ki?t, HN
Kinh t? s?
22/09/2016
T?ng 13, Tòa nhà FPT, s? 17 Duy Tan, C?u Gi?y, Hà N?i
Làm th? nào ?? thúc ??y phát tri?n kinh t? ?o?
Ch? t?ch
146244003735.jpg
Tr??ng Gia Bình
C?ng ty C? ph?n FPT

Trình ?? h?c v?n:

?ng Bình t?t nghi?p Khoa Toán c?, ??i h?c T?ng h?p Qu?c gia Moscow mang tên Lomonosov, Liên X? c? nay thu?c Liên bang Nga, n?m 1979.

?ng b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? c?ng t?i tr??ng ??i h?c này n?m 1982.

?ng ???c nhà n??c phong t?ng danh hi?u Phó Giáo s? n?m 1991.

Quá trình c?ng tác:

Ngày 13/09/1988, ?ng Tr??ng Gia Bình ?? cùng v?i 12 nhà khoa h?c khác c?a Vi?t Nam v??t qua nhi?u khó kh?n ?? thành l?p ra C?ng ty C?ng ngh? Th?c ph?m FPT, ti?n than c?a C?ng ty C? ph?n FPT.

Trong su?t quá trình phát tri?n, ?ng lu?n là linh h?n, là ng??i t?p h?p nhan l?c c?ng nh? gi? v?ng s? t?ng tr??ng v??t b?c c?a FPT.

D??i s? d?n d?t c?a ?ng, FPT ?? tr? thành c?ng ty c?ng ngh? th?ng tin hàng ??u c?a Vi?t Nam và ?ang n? l?c ?? tr? thành m?t c?ng ty mang t?m vóc qu?c t?.

Kh?ng ch? là nhà l?nh ??o doanh nghi?p, ?ng còn là ng??i có tam huy?t v?i ??t n??c và có ?nh h??ng ??n các chính sách c?a Chính ph? trong vi?c phát tri?n ngành c?ng ngh? th?ng tin ? Vi?t Nam.

Ngoài ra, t? n?m 2001 ??n nay, ?ng còn là Ch? t?ch Hi?p h?i Ph?n m?m Vi?t Nam. T? n?m 1995 ??n n?m 2013, ?ng ??m nhi?m v? trí Ch? nhi?m Khoa Qu?n tr? kinh doanh (HSB), ??i h?c Qu?c gia Hà N?i và là Ch? t?ch H?i ??ng các nhà doanh nghi?p Tr? Vi?t Nam t? n?m 1998 ??n n?m 2005.

Tháng 03/2002, FPT c? ph?n hóa, ?ng Tr??ng Gia Bình tr? thành Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? kiêm T?ng Giám ??c T?p ?oàn FPT.

Sau 20 n?m, FPT b??c sang m?t giai ?o?n phát tri?n m?i, vi?c tách b?ch gi?a s? qu?n ly c?a H?i ??ng qu?n tr? và c?ng vi?c c?a b? máy ?i?u hành c?ng ty tr? nên c?p thi?t h?n bao gi? h?t.

Tháng 04/2009, ch?c T?ng Giám ??c T?p ?oàn FPT ???c chuy?n giao cho ?ng Nguy?n Thành Nam, ?ng Tr??ng Gia Bình trên c??ng v? Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? T?p ?oàn FPT s? t?p trung vào vi?c phát tri?n chi?n l??c c?ng nh? c?ng tác nhan s? cao c?p c?a t?p ?oàn.

N?u nh? trong h?u h?t các tài li?u vi?t v? thành c?ng h?c ??u nh?n ??nh y?u t? ??u tiên quy?t ??nh s? thành c?ng là ph?i có "hoài b?o và ??c m? l?n”, thì ?ó c?ng chính là ?i?m n?i b?t nh?t c?a ?ng.
T?ng Th? ky
1461746567898.jpg
Ph?m V?n H?i
??i h?c Bách Khoa

Trình ?? h?c v?n:

Ti?n s? C?ng ngh? th?ng tin (chuyên ngành h?p: th?ng tin khoa h?c và máy tính th?ng minh), tr??ng ??i h?c Ritsumeikan, Kyoto Nh?t B?n.

?ng có 60 c?ng trình nghiên c?u khoa h?c, trong ?ó có nhi?u bài t?p chí ch? s? ISI, SCOPUS và bài h?i th?o ??ng trên các t?p chí khoa h?c và h?i th?o qu?c t?, trong n??c.

Quá trình c?ng tác:

?? t?ng tham gia v? trí nghiên c?u t?i ??i h?c Larma, Hoa K?, h?c gi? t?i trung tam ?ào t?o Okinawa, Nh?t B?n, H?c vi?n AIT.

?ng c?ng t?ng tham gia nghiên c?u, gi?ng d?y t?i ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, hi?n ?ang gi?ng d?y t?i Vi?n C?ng ngh? Th?ng Tin - Truy?n Th?ng, tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i v?i h?n 20 n?m kinh nghi?m gi?ng d?y và nghiên c?u. Các h?c ph?n gi?ng d?y ??i h?c: phan tích thi?t k? h? th?ng / h? th?ng th?ng tin, trí tu? nhan t?o…

Gi?ng d?y cao h?c: qu?n tr? h? th?ng th?ng tin, m? hình h? th?ng th?ng tin doanh nghi?p cho tr??ng ?HBKHN, h? cao h?c l?nh ??o doanh nghi?p – tr??ng ??i h?c Kinh t? Qu?c Dan.

??ng th?i là chuyên gia c?ng ngh? th?ng tin cho các t?p ?oàn l?n Enzan Koubo, Nh?t B?n.

Chuyên gia Knowledge Management, di?n ?àn ?? th? Vi?t Nam 2012-2013.

Chuyên gia – CIO gi?i pháp và c?ng ngh? cho các doanh nghi?p v? các d? án chính ph? ?i?n t?, th??ng m?i ?i?n t?, gi?i pháp h? th?ng th?ng tin doanh nghi?p, h? th?ng th?ng tin b?nh vi?n, tài chính th?ng minh, E-healthcare, E-hospital, ERP, CRM, Dataming, phan tích d? li?u l?n và Business Intelligence, B?o m?t h? th?ng th?ng tin doanh nghi?p.
Gallery
  • Hình ?nh Phiên chuyên ?? Kinh t? s? ngày 21/4/2016 t?i tr? s? t?p ?oàn FPT
  • Hình ?nh Phiên chuyên ?? Kinh t? s? ngày 21/4/2016 t?i tr? s? t?p ?oàn FPT
  • Hình ?nh Phiên chuyên ?? Kinh t? s? ngày 21/4/2016 t?i tr? s? t?p ?oàn FPT
  • Hình ?nh Phiên chuyên ?? Kinh t? s? ngày 22/4/2016 t?i Thành ph? H? Chí Minh
  • B? tr??ng B? Th?ng tin và Truy?n th?ng Tr??ng Minh Tu?n làm vi?c v?i ban t? ch?c Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam sáng ngày 27/5/2016
  • B? tr??ng B? Th?ng tin và Truy?n th?ng Tr??ng Minh Tu?n làm vi?c v?i ban t? ch?c Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam sáng ngày 27/5/2016