Làm th? nào ?? xay d?ng chu?i giá tr? cung ?ng?
Ch? t?ch
1461745694413.png
V? QU?C TH?NG
C?ng ty CP ??ng Tam
C?ng ty CP Phát tri?n Bóng ?á VN (VPF)
Ngan hàng TMCP Kiên Long

Ngày sinh: 09/12/1967
Quê quán: Long An
Trình ?? h?c v?n: Qu?n tr? kinh doanh cao c?p (Mini – MBA)
Quá trình c?ng tác:
- T? n?m 1993 – 2006: Ch? t?ch H?i ??ng thành viên C?ng ty TNHH SX-XD-TM ??ng Tam
- T? n?m 1999 - 2008: Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? C?ng ty CP ??ng Tam Mi?n Trung
- T? 1999 – ??n nay: ?y viên ?oàn Ch? t?ch (??n 2014) ?y ban TW MTTQ Vi?t Nam
- T? n?m 2000 - ??n nay: Phó Ch? t?ch Hi?p H?i VLXD - G?m s? Vi?t Nam
- T? n?m 2002 - 2007: ??i bi?u Qu?c h?i khóa XI ?oàn ??i bi?u Qu?c h?i Long An
- T? 2002 – 2011 : Ch? t?ch khóa 3 (2005-2008); 2008-2011 H?i Doanh nghi?p Tr? Vi?t Nam
- T? 2002- 2011 : Ch? t?ch H?TV kiêm G? C?ng ty TNHH Th? Thao ??ng Tam - Ch? t?ch CLB Bóng ?á ?TLA
- T? n?m 2002 - ??n nay: Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? C?ng ty C? ph?n       ??ng Tam
- T? n?m 2003 - 2008: Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? C?ng ty CP ??ng Tam Mi?n B?c
- T? n?m 2003 - 2008: Ch? t?ch H?i doanh nhan tr? Tp.HCM
- T? 2006 – 2010 : Phó Ch? t?ch Liên ?oàn bóng ?á t?nh Long An
- T? 2008 – 3/2013 : Thành viên H?i ??ng T? v?n CC TTHC c?a Chính ph?
- T? 2010 – 6/2013 : Ch? t?ch H?QT C?ng ty CP KCN Long An
- T? 2010 – 6/2013 : Ch? t?ch H?QT C?ng ty CP C?ng Long An
- T? 2011 – 2014 : Phó Ch? t?ch Trung ??ng H?i LHTN Vi?t Nam
- T? 2011 – ??n nay : ?y viên BCH Hi?p h?i B?t ??ng s?n Vi?t Nam
- T? 2011 – ??n nay : Ch? t?ch H?QT C?ng ty CP Bóng ?á chuyên nghi?p VN
- T? 04/2013 – ??n nay: Ch? t?ch H?QT Ngan hàng TMCP Kiên Long

Thành t?u ??t ???c:
- Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nhì do Ch? t?ch n??c trao t?ng
- Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Ba do Ch? t?ch n??c trao t?ng
- Huy ch??ng Vì th? h? tr? do Trung ??ng ?oàn TNCS H? Chí Minh t?ng
- B?ng khen Th? t??ng Chính Ph?
- K? ni?m ch??ng Vì s? nghi?p Doanh nhan tr? Vi?t Nam
- Huy ch??ng “Vì s? nghi?p giáo d?c”
- Danh hi?u Doanh nhan Sài Gòn tiêu bi?u n?m 2005
- Danh hi?u Doanh nhan tr? xu?t s?c nh?t ASEAN do Ti?u ban thanh niên ASEAN trao t?ng n?m 1999.
- Danh hi?u C?ng dan tr? TP. HCM 30 n?m do Thành ?oàn TP.HCM trao t?ng

Ngoài ra, còn các B?ng khen c?a B? Giáo d?c – ?ào t?o, UBMTTQ Vi?t Nam, Trung ??ng ?oàn, Trung ??ng H?i LHTN, H?i DNT Vi?t Nam, UBND các t?nh, thành, các hi?p h?i ngành ngh?,…