S? ki?n
N?ng nghi?p
14/09/2016
Tr? s? Ngan hàng phát tri?n Chau á (ADB), T?ng 3, Tòa nhà CornerStone, 16 P...
N?ng nghi?p
25/04/2016
Trung tam xúc ti?n ??u t? th??ng m?i & H?i ch? tri?n l?m C?n Th?, 108A ???n...
N?ng nghi?p
28/04/2016
Phòng h?p c?a ADB (Ngan hàng phát tri?n chau á), t?ng 3, CornerStone Buildi...
Nh?ng v?n ?? ??t ra cho s? phát tri?n khu v?c t? nhan trong n?ng nghi?p?
Ch? t?ch
1461748114227.jpg
TR?N M?NH BáO
C?ng ty CP T?ng c?ng ty gi?ng cay tr?ng Thái Bình

Quá trình c?ng tác:
- T? 25/10/1968 ??n 30/5/1975: Tham gia quan ??i NDVN.
- T? 01/6/1975 ??n 30/10/1975: C?ng tác t?i C?ng ty gi?ng ch?n nu?i.
- T? 01/11/1975 ??n 31/12/1986: C?ng tác t?i C?ng ty gi?ng Cay tr?ng Thái Bình.
- T? 01/01/1987 ??n 05 /1988: Tr?i phó tr?i ??ng C? – Cty Gi?ng cay tr?ng Thái Bình.
- T? 05/1988 ??n 31/12/1993: ??ng u? viên, Tr?i tr??ng tr?i ??ng C?.
- T? 01/01/1994 ??n 24/8/2000: Phó Bí th? ??ng u?, PG? C?ng ty Gi?ng cay tr?ng Thái Bình.
- T? 25/8/2000 ??n 15/02/2000: Quy?n G? C?ng ty Gi?ng cay tr?ng Thái Bình
- T? 16/02/2001 ??n 15/02/2004: Bí th? ??ng u?, Giám ??c C?ng ty.
- T? n?m 1981 - 1987: H?c ??i h?c N?ng nghi?p I
- T? n?m 2000 - 2003: H?c qu?n tr? kinh doanh - Vi?n ??i h?c m? HN
- T? 2003 – 2008: U? viên BCH H?i n?ng dan t?nh Thái Bình.
- T? 2004 – 2011: Phó ban kinh t? ngan sách H?ND Thái Bình
- U? viên TV liên hi?p các h?i KHKT Thái Bình.
- Phó Ch? t?ch Hi?p h?i Doanh nghi?p t?nh Thái Bình.
- Thành viên H?i ??ng t? v?n gi?ng cay tr?ng Qu?c gia.
- Ch? t?ch Hi?p h?i th??ng m?i gi?ng cay tr?ng Vi?t Nam.

Thành tích ??t ???c:
- 1 Huan ch??ng Chi?n s? gi?i phóng - n?m 1975
- 1 Huan ch??ng chi?n s? v? vang - n?m 1975
- 1 Huy ch??ng kháng chi?n h?ng nh?t - n?m 1985
- 1 Huan ch??ng lao ??ng h?ng 3 – n?m 2004
- 1 Huan ch??ng lao ??ng h?ng 2 – n?m 2011
- Chi?n s? thi ?ua toàn qu?c n?m 2009
- B?ng khen c?a Chính ph? - n?m 1998
- B?ng khen c?a B? NN&PTNT – 1996
- Gi?i th??ng Thánh gióng và Doanh nhan Vi?t Nam 2009
- B?ng khen c?a B? KHCN – 2005
- 2 B?ng khen c?a T?ng liên ?oàn lao ??ng Vi?t n?m– 2008/2012
- 3 B?ng khen c?a UBND t?nh.
- B?ng khen c?a T?nh ?y Thái Bình 2010
- B?ng khen c?a Liên hi?p các h?i KHKT Vi?t Nam 2008
- B?ng khen c?a H?i khuy?n h?c Vi?t Nam – 2009
- 2 B?ng khen c?a Phòng th??ng m?i c?ng nghi?p Vi?t Nam 2008/2010
- Doanh Nhan V?n hóa Vi?t Nam 2012
- Huy ch??ng vì s? nghi?p phát tri?n doanh nghi?p
- Huy ch??ng vì s? nghi?p N?ng nghi?p.
- Huy ch??ng vì s? nghi?p Khoa h?c c?ng ngh?
- Nhi?u gi?y khen và b?ng khen khác.
T?ng Th? ky
1462431296582.jpg
NGUY?N TH? LAN H??NG
C?ng ty CP S?n xu?t và Xu?t nh?p kh?u Vi?t Phúc

Trình ?? h?c v?n: C? nhan khoa h?c Sinh h?c
?ang h?c ch??ng trình Cao h?c Vi?t B? ngành Qu?n ly c?ng khóa 8 (2014 - 2016) tr??ng Solvay School B? - thu?c tr??ng ??i h?c t?ng h?p t? do Bruxelles B?, ( d? ki?n tháng 8/2016 b?o v? lu?n v?n th?c s? )
Quá trình c?ng tác:
- Ch? t?ch H?QT C?ng ty C? ph?n S?n xu?t và Xu?t nh?p kh?u Vi?t Phúc
- Giám ??c c?ng ty c? ph?n Vi?t Phúc H?ng Yên
- Thành viên H?QT c?ng ty d??c ph?m T.B.T
- Thành viên H?QT c?ng ty c? ph?n ki?n trúc, xay d?ng A.I.C
- ??i bi?u H?i ??ng nhan dan Thành ph? - khóa 14 ( nhi?m k? 2011 – 2016)
- Phó Ch? t?ch Hi?p H?i N? Doanh nhan TP Hà N?i
- Phó Ch? t?ch H?i Doanh nghi?p Tr? TP Hà N?i
- Phó Ch? t?ch Hi?p h?i th? c?ng m? ngh? & làng ngh? Tp Hà N?i
- PCT kiêm TTK Cau l?c b? n?ng nghi?p c?ng ngh? cao – Doanh nghi?p tr? Vi?t Nam ( DAA Vi?t Nam)

Thành t?u ??t ???c:
- N?m 2001: Thành l?p c?ng ty c? ph?n s?n xu?t & xu?t nh?p kh?u Vi?t Phúc
- T?i lu?n chú tr?ng ??u t? c?i ti?n và nang c?p các thi?t b? ?? Nhà máy s?n xu?t lu?n s?n xu?t ?n ??nh, lu?n có nh?ng c?i ti?n m?i v? thi?t b?, k? thu?t, nguyên v?t li?u, nh? ?ó s?n ph?m c?a VI?T PHúC d??i nh?n hi?u Ecotel ?? tr? thành Nhà cung c?p hàng ??u Vi?t Nam và khu v?c ??ng d??ng v? amenities ( s?n ph?m ti?n l?i) cho các khách s?n, hàng kh?ng, du thuy?n, b?nh vi?n,…
- Khách hàng: Hàng tr?m khách s?n t? 3-5 sao thu?c nhi?u t?p ?oàn l?n trên th? gi?i có m?t t?i Vi?t Nam và ??ng d??ng nh?: Accor, Intercontinetal, Sheraton, Melia, JV Marriott, Hyatt, Daewoo, Lotte, Super Hotel ( Nh?t b?n), Vingroup, SUN group, hàng tr?m du thuy?n, airlines, b?nh vi?n Vinmec, Bv qu?c t? Vi?t Pháp, H?ng Ng?c, ...
- N?m 2008: Xay d?ng nhà máy s?n xu?t amenities 20,000m2 t?i H?ng Yên
- N?m 2009: ??a ra th? tr??ng s?n ph?m N?n vàng tiên th?o, M-phe ( cty d??c pham T.B.T)
- N?m 2012: ??a ra th? tr??ng s?n ph?m Hamomax ( th? h? m?i c?a N?n Vàng Tiên Th?o).
- N?m 2013: ??a ra th? tr??ng s?n ph?m M-phé th? h? m?i có tác d?ng h? tr? ?i?u tr? v? sinh nam
- N?m 2014: ??a ra th? tr??ng s?n ph?m BFO ( 1 lo?i biodiesel chi?t xu?t t? v? h?t ?i?u, h?t Jatropha, h?t có d?u khác thay th? cho d?u FO và DO; nguyên li?u quan tr?ng trong s?n xu?t s?n ), s?n ph?m cung c?p cho nhi?u lò nhi?t luy?n nh?m, thép, nhà máy xi m?ng, nhà máy gi?y, v?t li?u xay d?ng…
- N?m 2015: S?n ph?m HAMOMAX ??t gi?i vàng ph? n? sáng t?o Ch?u á n?m 2015 t?i Hàn Qu?c; M-phé ??t gi?i b?c.
- N?m 2014, 2015: S?n ph?m mang nh?n hi?u Ecotel ??t gi?i TOP 100 s?n ph?m xanh than thi?n m?i tr??ng.
Biên t?p
1462431922797.jpg
??NG KIM S?N
Nguyên Vi?n tr??ng Vi?n Chính sách và Chi?n l??c phát tri?n n?ng nghi?p n?ng th?n

Trình ?? h?c v?n:
Ti?n s? N?ng nghi?p (??i h?c N?ng Nghi?p, Hà N?i)
Th?c s? Kinh T? (??i h?c Standford M?)

Quá trình c?ng tác:
2005 - 2015: Vi?n Chính sách và Chi?n l??c phát tri?n n?ng nghi?p n?ng th?n
2000 - 2004: Trung tam Th?ng tin N?ng nghi?p & Phát tri?n n?ng th?n, B? NN&PTNT
1997 - 2000: V? Chính sách, B? NN&PTNT
1983 - 1997: Trung tam chuy?n giao c?ng ngh? - Vi?n lúa ??ng b?ng s?ng C?u Long

Thành viên các t? ch?c:
2011 – nay: Thành viên H?i ??ng an ninh l??ng th?c toàn c?u t?i Di?n ?àn kinh t? th? gi?i 2011 – 2012 - 2013
2011 – nay: ?y viên ban ch?p hành H?i n?ng dan Vi?t Nam
2011 - nay: Thành viên H?i ??ng ly lu?n Trung ??ng
2010 – nay: Thành viên h?i ??ng Các nhà kinh t? n?ng nghi?p chau á (ASAE)

Gi?i th??ng ??t ???c:
2009: B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph? vì ?? có thành tích trong c?ng tác, góp ph?n xay d?ng x? h?i và b?o v? t? qu?c
2012: Huy ch??ng vì giai c?p N?ng dan Vi?t Nam do H?i N?ng dan Vi?t Nam trao t?ng
2012: Huy ch??ng vì s? nghi?p N?ng nghi?p và Phát tri?n N?ng th?n do B? N?ng ghi?p và Phát tri?n N?ng th?n trao t?ng
2012: Huan ch??ng lao ??ng c?a Th? t??ng chính ph? Lào trao t?ng vì s? nghi?p phát tri?n n?ng nghi?p, n?ng th?n, n?ng dan Lào
Gallery
  • Hình ?nh phiên chuyên ?? N?ng nghi?p ngày 28/4/2016 t?i Hà N?i
  • Hình ?nh phiên chuyên ?? N?ng nghi?p ngày 28/4/2016 t?i Hà N?i
  • Hình ?nh phiên chuyên ?? N?ng nghi?p ngày 25/4/2016 t?i C?n Th?