S? ki?n
?ào t?o & D?y ngh?
22/03/2016
Tr? s? Trung ??ng ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh, s? 145 ???ng Paste...
Ngành D?y ngh? Vi?t Nam c?n ??i m?i th? nào ?? ?áp ?ng nhu c?u k? n?ng c?a n?n doanh nghi?p?
T?ng Th? ky
1461376507468.png
??ng ??c D?ng
C?ng ty C? ph?n Th??ng m?i - ??u t? & C?ng nghi?p H?ng Vi?t

N?m sinh: 20/05/1968
N?i sinh: Nam ??nh
Qu?c t?ch: Vi?t Nam
Trình ?? h?c v?n: Ti?n s? qu?n tr? kinh doanh
                                K? s? C? khí ch? t?o – ??i h?c Bách Khoa Hà N?i
Quá trình c?ng tác:
? T? tháng 03 n?m 2010 : Ch? t?ch H?QT CTCP Th??ng m?i-??u t? & C?ng nghi?p H?ng Vi?t, thành viên H?QT CTCP Thép B?c Vi?t
? T? tháng 06 n?m 2005 ??n tháng 03 n?m 2010 : Ch? t?ch H?QT CTCP Th??ng m?i-??u t? & C?ng nghi?p H?ng Vi?t
? T? tháng 03 n?m 2000 ??n tháng 06 n?m 2005 : Ch? t?ch H?QT-G? C?ng ty TNHH H?ng Vi?t
? T? tháng 05 n?m 1995 ??n tháng 03 n?m 2000 : Phó TG? C?ng ty Schmidt Vi?t Nam
? T? tháng 03 n?m 1993 ??n tháng 05 n?m 1995 : Giám ??c D? án ??c bi?t C?ng ty Schmidt HITC
? T? tháng 09 n?m 1990 ??n tháng 03 n?m 1993 : Tr??ng ??i di?n C?ng ty PetroVietnam PSC tai Hà N?i
Gallery
  • Hình ?nh phiên h?p chuyên ?? ?ào t?o và D?y ngh? ngày 3/4/2016 t?i HN
  • Hình ?nh phiên h?p chuyên ?? ?ào t?o và D?y ngh? ngày 3/4/2016 t?i HN
  • Hình ?nh phiên h?p chuyên ?? ?ào t?o và D?y ngh? sáng ngày 22/3/2016 t?i TP HCM
  • Hình ?nh phiên h?p chuyên ?? ?ào t?o và D?y ngh? sáng ngày 22_3_2016 t?i TP HCM