S? ki?n
Th? tr??ng tài chính & Huy ??ng v?n
12/05/2016
T?ng 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Qu?n 1, TP H? Chí Minh
Làm th? nào ?? mua bán và sáp nh?p tr? thành ngu?n huy ??ng v?n cho doanh nghi?p?
Ch? t?ch
1461721439882.jpg
JOHAN NYVENE
C?ng ty C? Ph?n Ch?ng Khoán Thành Ph? H? Chí Minh

Ngày sinh: 29/06/1965
Trình ?? h?c v?n: C? nhan Tài chính Ngan hàng
Quá trình c?ng tác:
- T? 1990 – 1998: Giám ??c Nghi?p v? Ngan hàng Qu?c t? Corestates First Union Bank, Philadelphia, Hoa K?
- 1998 – 2005: Giám ??c Nghi?p v? Tài chính Toàn c?u, HSBC Vi?t Nam t?i TP HCM
- 2005 – 2007: Giám ??c chi nhánh Ngan hàng HSBC Hà N?i
- 2007 – hi?n t?i: T?ng Giám ??c C?ng ty CP Ch?ng khoán TP HCM (HSC)

Thành t?u ??t ???c:
- D??i s? l?nh ??o c?a Johan trong h?n tám n?m qua, HSC ?? n?i lên m?nh m? t? hàng ng? các c?ng ty ch?ng khoán trung bình, v??n lên v? trí s? m?t t? ??u n?m 2012 v?i th? ph?n l?n nh?t trong s? h?n 100 c?ng ty ch?ng khoán trên c? n??c. Trên hành trình ??t ??n v? trí s? m?t, HSC ?? giành ???c nhi?u gi?i th??ng l?n trong ngành t? các t?p chí uy tín nh? FinanceAsia, AsiaMoney, The Asset, Institutional Investor và Thomson Reuters.
- ?ng Johan c?ng ?? tham gia thuy?t trình các ch? ?? khác nhau v? th? tr??ng v?n t?i các h?i ngh? t?i Vi?t Nam, Singapore, ?ài Loan, H?ng K?ng, Nh?t B?n.
- Trong kh? n?ng cá nhan c?a mình, ?ng c?ng ?? tham gia h? tr? c?ng ??ng doanh nghi?p trong n??c v?i vai trò là Phó Ch? t?ch Cau l?c b? CEO c?a Thành ph? H? Chí Minh, và tr??c ?ó là ?y viên H?i ??ng Qu?n tr? c?a Phòng Th??ng m?i M? (AMCHAM) t?i Vi?t Nam
- Nhà L?nh ??o Tiêu Bi?u – ???c bình ch?n b?i The Asian Banker.
T?ng Th? ky - Biên t?p
1461741171247.jpg
Nguy?n Th? Hà Ph??ng
C?ng ty CP ch?ng khoán Thành ph? H? Chí Minh

Trình ?? h?c v?n:
H?c vi?n Ngan hàng Vi?t Nam
University of Gloucestershire

Quá trình c?ng tác:
T? 3/2007 ??n 6/2012: Mirae Asset Global Investments
T? v?n Pre-IPO, IPO
??a ra các k? ho?ch IPO hi?u qu? và toàn di?n cho khách hàng. Giúp ?? th?c hi?n s? c?ng tác gi?a khách hàng và các bên liên quan.
T? v?n M&A: H? tr? khách hàng trong vi?c Mua bán và Sáp nh?p (M&A) và cung c?p các d?ch v? liên quan nh? t?o l?p th? tr??ng, ch?ng khoán v?n, và d?ch v? FICC
T? 6/2012 ??n tháng 7/2015: Giám ??c qu?n ly c?ng ty ch?ng khoán Vietinbank, chi nhánh thành ph? H? Chí Minh
Ch?u trách nhi?m cho ho?t ??ng c?a chi nhánh thành ph? H? Chí Minh và 32 v?n phòng ? các t?nh khu v?c phía Nam
T? tháng 12/2015 ??n hi?n t?i: Giám ??c kh?i tài chính doanh nghi?p C?ng ty CP ch?ng khoán Thành ph? H? Chí Minh (HSC)