S? ki?n
Phát tri?n c?ng nghi?p và C?ng nghi?p h? tr?
19/04/2016
Khu ph?c h?p Chu Lai – Tr??ng H?i, Th?n 4, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi Thành, Qu...
Làm th? nào ?? h? tr? doanh nghi?p c?ng nghi?p h? tr? k?t n?i v?i chu?i cung ?ng?
Làm th? nào ?? h? tr? doanh nghi?p c?ng nghi?p h? tr? k?t n?i v?i chu?i cung ?ng?
Ch? t?ch
1460950860744.JPG
TR?N Bá D??NG
C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i - Thaco

Ngày sinh: 1/4/1960
Quê quán: Thành ph? Hu?, T?nh Th?a Thiên Hu?
Trình ??: K? s? c? khí – ??i h?c Bách Khoa Tp.HCM
Quá trình c?ng tác:
- T? 1983 – 1987 : K? thu?t viên x??ng s?a ch?a nhà máy ??i tu ? t? ??ng Nai
- T? 1987 – 1990 : Qu?n ??c x??ng s?a ch?a nhà máy ??i tu ? t? ??ng Nai
- T? 1991 – 1997 : Qu?n ??c x??ng s?a ch?a – xí nghi?p c? khí giao th?ng ??ng Nai
- T? 04/1997 – 04/2007 : Ch? t?ch H?i ??ng thành viên kiêm T?ng giám ??c c?ng ty c? ph?n ? t? Tr??ng H?i
- T? 04/2007 – nay : Ch? t?ch H?QT kiêm T?ng giám ??c c?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i
Thành t?u:
- Gi?i th??ng doanh nhan Vi?t Nam xu?t s?c tiêu bi?u 5 n?m li?n 2008 - 2013
- C? thi ?ua xu?t s?c c?a Chính ph? n?m 2013
- B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph? v? thành tích Ho?t ??ng Phong trào Doanh nhan tr? Vi?t Nam t? 2008 - 2013
- Huan Ch??ng Lao ??ng h?ng Nhì
- Gi?i bình ch?n 50 ng??i ?i tiên phong c?a Báo Vietnamnet
T?ng Th? ky
1460953412696.jpg
TR?N ANH V??NG
C?ng ty C? ph?n Thép B?c Vi?t

Ngày sinh: 15/06/1972
Quê quán: ??ng Quang, ??ng H?ng, Thái Bình
Trình ??: Th?c s? Qu?n tr? Kinh doanh
Quá trình c?ng tác:
- T? n?m 1993 ??n n?m 1994 : Nhan viên Kinh doanh C?ng ty Giày may 32 - B? Qu?c phòng
- T? n?m 1995 ??n n?m 1997 : Nhan viên Kinh doanh - Xu?t nh?p kh?u C?ng ty TNTH Thái Bình
- T? n?m 1998 ??n tháng 09 n?m 1999 : Nhan viên Kinh doanh - Xu?t nh?p kh?u C?ng ty ??u t? Th??ng m?i D?ch v? Ngan hàng
- T? tháng 11 n?m 1999 ??n tháng 01 n?m 2000 : Phó Giám ??c C?ng ty TNHH Duy Ph??ng
- T? tháng 03 n?m 2000 ??n tháng 06 n?m 2008 : Giám ??c C?ng ty TNHH Thép B?c Vi?t
- ??n ngày 20 tháng 11 n?m 2015 : T?ng Giám ??c C?ng ty C? ph?n Thép B?c Vi?t
- T? tháng 07 n?m 2008 : Ch? t?ch H?QT kiêm Giám ??c CTCP Thép B?c Vi?t, Ch? t?ch C?ng ty TNHH MTV K?t c?u Thép B?c Vi?t, Ch? t?ch H?QT CTCP C?ng ngh? B?c Vi?t, Ch? t?ch H?QT CTCP Kim khí B?c Vi?t; TG? C?ng ty TNHH Capella Group; TG? C?ng ty CP Capella Vi?t Nam; Phó CT H?i DN tr? Hà N?i

B?c Vi?t là m?t nhóm các c?ng ty ho?t ??ng d??i hình th?c c?ng ty m? con và c?ng ty liên k?t, là m?t m?t trong nh?ng c?ng ty l?n nh?t mi?n B?c v?i các s?n ph?m thép c?ng nghi?p, thép ti?n ch?, s?n ph?m c? khí xu?t kh?u, khu?n m?u và nh?a cao c?p. B?c Vi?t vinh d? nh?n hai gi?i Sao vàng ??t V?t n?m 2005 và 2009, B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph? n?m 2010. Trong nh?ng n?m t?i, m?c tiêu c?a B?c Vi?t là tr? thành m?t trong nh?ng c?ng ty s?n xu?t c?ng nghi?p ph? tr? hàng ??u c?a Vi?t Nam.
Gallery
  • Hình ?nh phiên h?p chuyên ?? Phát tri?n c?ng nghi?p & C?ng nghi?p h? tr? t?i Chu Lai ngày 19/4/2016
  • Hình ?nh phiên h?p chuyên ?? Phát tri?n c?ng nghi?p & C?ng nghi?p h? tr? t?i Chu Lai ngày 19/4/2016
  • Hình ?nh phiên h?p chuyên ?? Phát tri?n c?ng nghi?p & C?ng nghi?p h? tr? t?i Chu Lai ngày 19/4/2016