S? ki?n
Giao l?u và xúc ti?n th??ng m?i và ??u t? gi?a Vi?t Nam và Thu? ?i?n
23/02/2017
Ngan hàng Phát tri?n Chau á - ADB, T?ng 3 Cornerstone Building, S? 16 Phan...
N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
28/09/2016
Saigon Innovation Hub (SIHUB), 273 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 7, Qu?n 3, Tp. H?...
N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng
09/08/2016
Phòng h?p c?a ADB (Ngan hàng phát tri?n chau á), t?ng 3, Tòa nhà CornerSton...
Làm th? nào ?? khuy?n khích ??u t? t? nhan vào n?ng l??ng s?ch?
Ch? t?ch
1461001586428.jpg
Lê V?nh S?n
C?ng ty c? ph?n Qu?c t? S?n Hà

Quá trình h?c t?p: C? nhan Qu?n tr? Kinh doanh

Quá trình c?ng tác:
?ng S?n là ??ng sáng l?p c?ng ty c? ph?n S?n Hà và là Ch? t?ch kiêm T?ng Giám ??c c?ng ty t? nh?ng n?m ??u tiên. ?ng ???c xem là ng??i chèo lái ??a S?n Hà phát tri?n m?nh m? trong h?n 10 n?m qua. ?ng S?n có b?ng c? nhan Qu?n tr? kinh doanh. ?ng c?ng là ch? t?ch H?QT c?ng ty CP Phát tri?n N?ng l??ng S?n Hà, Ch? t?ch c?ng ty CP S?n Hà Sài Gòn, Ch? t?ch CTCP B?t ??ng s?n S?n Hà, ?y viên H?QT C?ng ty CP ??u t? Phát tri?n ?? th? Ki?n H?ng Hà, Ch? t?ch c?ng ty CP S?n Hà Sài Gòn, Ch? t?ch CTCP B?t ??ng s?n S?n Hà, ?y viên H?QT C?ng ty CP ??u t? Phát tri?n ?? th? Ki?n H?ng.

T? 17/11/1998 ??n nay: Ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? C?ng ty C? ph?n Qu?c t? S?n Hà
Biên t?p
1462326524488.jpg
Mai V?n Huyên
Trung tam Phát tri?n xanh

Trình ?? h?c v?n: Th?c s? X? h?i h?c, ??i h?c KHXH&NV Hà N?i

Quá trình c?ng tác:
- T? 2006 - 2010: ?i?u ph?i viên TT, Ban QLDA Nang cao hi?u qu? s? d?ng n?ng l??ng trong các Doanh nghi?p nh? và v?a Vi?t Nam– B? KHCN & UNDP
- T? 2011 - 2012: Giám ??c Trung tam, Infra – Th?ng Long
- T? 2012 – 2016: Tr??ng ??i di?n Trung tam Ti?t ki?m N?ng l??ng TP H? Chí Minh t?i Hà N?i
- T? 4/2016 - nay: Ch? t?ch H?i ??ng qu?n ly kiêm Giám ??c Trung tam Phát tri?n Xanh, Liên hi?p các H?i Khoa h?c và K? Thu?t Vi?t Nam
C? v?n
1464403360534.jpg
Nguy?n Huy Ho?ch
Phó T?ng Th? ky kiêm Chánh V?n phòng Hi?p h?i N?ng l??ng s?ch Vi?t Nam

Trình ?? h?c v?n : Ti?n s? khoa h?c k? thu?t – Tr??ng ??i h?c Bách khoa Lêning rát, Liên x? (c?)

Quá trình c?ng tác:
-T? 1976-1978: K? s?, c?ng tác t?i Vi?n Quy ho?ch và thi?t k? ?i?n.
-T? 1978-1980: K? s?, c?ng tác t?i Trung tam nghiên c?u và thi?t k? th?y ?i?n.
- T? 1981-1984: K? s? thi?t k? c?ng trình th?y ?i?n Tr? An (làm vi?c cùng ?oàn chuyên gia Vi?n Th?y c?ng Moscow) t?i thành ph? H? Chí Minh.
-T? 1985-1986: K? s? thi?t k? hi?n tr??ng t?i c?ng trình th?y ?i?n Hòa Bình.
-T? 1986-1988: K? s? thi?t k?, c?ng tác t?i C?ng ty kh?o sát và thi?t k? ?i?n.
-T? 1988-1991: Nghiên c?u sinh t?i Tr??ng ??i h?c Bách khoa Lêning rát, Liên x? (c?).
-T? 1992-2012: Ch? nhi?m thi?t k?, phó Tr??ng phòng K? thu?t, c?ng tác t?i C?ng ty T? v?n Xay d?ng ?i?n 1.
-T? 2013 ??n nay: Gi?ng viên th?nh gi?ng t?i Tr??ng ??i h?c Thành Tay.
-T? tháng 8 n?m 2015 ??n nay: Phó T?ng Th? ky kiêm Chánh V?n phòng Hi?p h?i N?ng l??ng s?ch Vi?t Nam.
Gallery
  • Hình ?nh phiên h?p chuyên ?? N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng sáng ngày 30/3/2016 t?i tr? s? Ngan hàng Phát tri?n chau á ADB
  • Hình ?nh phiên h?p chuyên ?? N?ng l??ng s?ch và ti?t ki?m n?ng l??ng sáng ngày 29_3_2016