Làm th? nào ?? doanh nghi?p t? nhan khai thác ???c giá tr? c?a khu v?c m?u d?ch t? do?
Ch? t?ch
1464340558178.JPG
Lê Ph??c V?
Ch? t?ch H?QT T?p ?oàn Hoa Sen

?ng Lê Ph??c V? là ng??i sáng l?p và Ch? t?ch H?QT T?p ?oàn Hoa Sen, doanh nghi?p s?n xu?t và kinh doanh t?n thép s? 1 Vi?t Nam và hàng ??u ??ng Nam á. N?m 1994, ?ng kh?i nghi?p t? 114 USD ti?n tích góp và ??n nay, T?p ?oàn Hoa Sen ?? phát tri?n m?nh m? và doanh s? niên ?? tài chính 2014-2015 ??t x?p x? 800 tri?u USD. V?i doanh thu xu?t kh?u 314 tri?u USD, Hoa Sen hi?n là m?t trong nh?ng doanh nghi?p xu?t kh?u s?n ph?m c?ng nghi?p hàng ??u Vi?t Nam, ??t n??c t? tr??c ??n nay h?u nh? ch? ???c bi?t ??n v?i vi?c xu?t kh?u n?ng th?y s?n, d?u th? …

V?i trí tu?, s? quy?t ?oán, trách nhi?m và s? liêm chính, ?ng V? ?? xay d?ng T?p ?oàn Hoa Sen phát tri?n nhanh và b?n v?ng. ?ay v?n là bài toán c?c khó c?a b?t k? doanh nghi?p nào nh?ng ?ng V? ?? làm ???c nh? s? sáng t?o kh?ng ng?ng, nh?y bén, th?ng minh, d? ?oán ???c các c? h?i, có kh? n?ng hành ??ng, t?m nhìn và t? duy, thích nghi v?i thay ??i và thách th?c c?a th? tr??ng ?? tìm ra ???c con ???ng ?i khác bi?t và phát huy các l?i th? c?nh tranh ?? duy trì t?c ?? phát tri?n cao.

??u n?m 2014, Ta?p ?oa?n Hoa Sen ?a?t danh hi?u “C?ng ty ????c qua?n ly? t??t nha?t chau A? n?m 2014” do ta?p chi? ta?i chi?nh uy tín th? gi?i Euromoney trao t??ng và là doanh nghi?p Vi?t Nam duy nh?t ????c Diê?n ?a?n Kinh tê? Thê? gi??i bi?nh cho?n la? C?ng ty T?ng tr???ng Toa?n ca?u n?m 2015. Trong tháng 6/2015, ?ng Lê Ph??c V? là ??i di?n duy nh?t c?a c?ng ??ng doanh nhan Vi?t Nam tham d? L? trao gi?i th??ng “EY- B?n l?nh doanh nhan l?p nghi?p th? gi?i n?m 2015” t?i Monaco, gi?i th??ng toàn c?u nh?m vinh danh các doanh nhan ?? xay d?ng thành c?ng và d?n d?t c?ng ty phát tri?n n?ng ??ng.

Tr??c nh?ng c? h?i to l?n trong quá trình h?i nh?p sau r?ng c?a kinh t? toàn c?u, v?i quan ?i?m là kinh doanh ph?i t?o ra giá tr? th?t, ?em l?i c?ng ?n vi?c làm cho ng??i lao ??ng và t?o ra thu nh?p th?t, ?ng V? ??nh h??ng phát tri?n Hoa Sen thành m?t t?p ?oàn c?ng nghi?p hàng ??u Vi?t Nam, d?n d?t n?n kinh t? trong n??c và v??n ra khu v?c, góp ph?n mang l?i h?nh phúc cho con ng??i, làm giàu cho qu?c gia và ?óng góp vào s? phát tri?n c?a kinh t? toàn c?u.