S? ki?n
Ch??ng trình “G?p g? k?t n?i doanh nhan tr? và doanh nhan kh?i nghi?p sáng t?o”
18/05/2017
Trung tam H? tr? Thanh niên Kh?i nghi?p (sYs) T?ng 7 – Toà nhà s? 7 X? ?àn,...
Di?n ?àn doanh nhan tr? và thanh niên kh?i nghi?p "Kh?i nghi?p sáng t?o - Hi?u ?úng, Hành ??ng ?úng"
19/05/2017
H?i tr??ng Hoàng V?n ??o, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i,144 Xuan Th?y, C?u Gi?y,...
H?p tham v?n v? th?c tr?ng c?ng ??ng Startup Vi?t Nam
25/04/2017
Trung tam H? tr? Thanh niên Kh?i nghi?p (sYs) T?ng 7 – Toà nhà s? 7 X? ?àn,...
Làm th? nào ?? h? tr? các doanh nghi?p kh?i nghi?p và sáng t?o?
T?ng Th? ky
1461636643870.png
?? Th? Tú Anh
H?i Doanh nghi?p Tr? Hà N?i – HanoiBA

20 n?m tr?i qua các m?i tr??ng làm vi?c: Nhà n??c, Liên h?p qu?c, Hi?p h?i, C?ng ty ??i chúng t?i M?, Qu? ??u t?, T?p ?oàn T? nhan, Chuyên gia T? v?n H? th?ng Qu?n tr? doanh nghi?p, Gi?ng viên, Hu?n luy?n Kh?i nghi?p, ??u t? cá nhan

M?ng l??i quan h?:
- Các T? ch?c trong n??c và Qu?c t? h? tr? s? Phát tri?n c?a Doanh nghi?p, Doanh nhan
- Các Hi?p h?i, Phòng Th??ng m?i Qu?c t?
- Các ??i s? quán t?i Vi?t Nam
- Các Hi?p h?i Doanh nghi?p Vi?t Nam và 65 H?i/CLB Doanh nhan tr? các n??c
- Các Doanh nhan hàng ??u Vi?t Nam tr??ng thành t? Phong trào Doanh nghi?p Tr? c? n??c
- H? th?ng g?n 10 ngàn Doanh nhan Tr? c? n??c
- Các Chuyên gia v? Qu?n tr?, ?i?u hành Doanh nghi?p
- Các Cau l?c b?, Ch??ng trình Kh?i nghi?p

T?m nhìn: Gia t?ng giá tr? t? kho Bài h?c Doanh nhan

S? m?nh:
- T?p h?p S?c m?nh Doanh nhan Tr? - Mobilizing Young Entrepreneurs Power
- Th?p sáng Tinh th?n Doanh nhan – Inspiring Entrepreneurship
- Thúc ??y và H? tr? Kh?i nghi?p – Promoting and Supporting Startup
- Chuy?n giao Tri th?c Doanh nhan – Transferring Entrepreneurs Knowledge and Experiences
- K?t n?i C? h?i Kinh doanh Qu?c t? - Connecting Business Opportunities

Kinh nghi?m chính:
- ?i?u hành H?i Doanh nghi?p Tr? Hà N?i t? 2005
- 3 n?m Qu?n ly D? án Qu?c gia H? tr? các Doanh nghi?p S?n xu?t do B? Ngo?i giao M? Tài tr? qua Liên h?p qu?c
- 5 n?m Ph? trách H? th?ng Ki?m soát C?ng tác Qu?n tr? Tap ?oàn c?a C?ng ty ??i chúng Vi?t Nam ??u tiên niêm y?t trên sàn Ch?ng khoán M? - NASDAQ
- T? n?m 2001, T? v?n Tri?n khai các H? th?ng Qu?n ly theo tiêu chu?n Qu?c t? và các Gi?i pháp C?i ti?n Qu?n tr?, ?i?u hành DN
- ?ào t?o Giám ??c Ch?t l??ng cho các DN tri?n khai các C?ng c? C?i ti?n: TQM, Kaizen, 5S, PDCA, Fishbone Diagram, Problem Solving, Brainstorming , MBO, CTQ/ KPIs, KSFs, …
- C? v?n cho các V??n ??m Kh?i nghi?p: HATCH, SME, Sinh viên Kh?i nghi?p…
- Tham gia m?ng l??i Angel Investor
- ??u t? D? án