ND?T- Chi?u 5-10, ??i di?n Di?n ?àn Kinh t? t? nhân (VPSF) cho bi?t, V?n phòng Chính ph? m?i ?ây ?ã ra quy?t ??nh thành l?p Ban Nghiên c?u phát tri?n kinh t? t? nhân c?a H?i ??ng t? v?n c?i cách th? t?c hành chính.

Ban nghiên c?u phát tri?n kinh t? t? nhân (g?i t?t là Ban IV) do Ch? t?ch Hi?p h?i Ph?n m?m và D?ch v? công ngh? thông tin Vi?t Nam, Phó Ch? t?ch H?i ??ng t? v?n c?i cách th? t?c hành chính Tr??ng Gia Bình làm Tr??ng ban; T?ng Giám ??c T?p ?oàn Vina Capital, Phó Ch? t?ch H?i ??ng Ngh? s? toàn c?u v? ASEAN (Di?n ?àn Kinh t? th? gi?i) Don Di Lam làm Phó Tr??ng ban.


Các thành viên tham gia Ban IV g?m ??i di?n Hi?p h?i Ph?n m?m và D?ch v? Công ngh? thông tin Vi?t Nam, Liên ?oàn doanh nghi?p t?nh Bình D??ng, Hi?p h?i tôm Bình Thu?n, H?i ??ng t? v?n Du l?ch, Ban C? v?n VPSF và T?p ?oàn Vina Capital.


?i kèm quy?t ??nh thành l?p Ban IV, V?n phòng Chính ph? c?ng quy?t ??nh ban hành danh sách thành viên H?i ??ng t? v?n c?i cách th? t?c hành chính theo Quy?t ??nh s? 1463/Q?-TTg ngày 29-9 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c b? sung thành viên H?i ??ng, g?m các ông: Tr??ng Gia Bình, Ch? t?ch Hi?p h?i Ph?n m?m và D?ch v? Công ngh? thông tin Vi?t Nam, Phó ch? t?ch H?i ??ng t? v?n c?i cách th? t?c hành chính; Mai H?u Tín, Ch? t?ch Liên ?oàn doanh nghi?p t?nh Bình D??ng; Nguy?n Hoàng Anh, Ch? t?ch Hi?p h?i tôm Bình Thu?n; Tr?n Tr?ng Kiên, thành viên H?i ??ng t? v?n Du l?ch; V? V?n Ti?n, thành viên Ban c? v?n VPSF; Don Di Lam, T?ng Giám ??c T?p ?oàn Vina Capital, Phó Ch? t?ch H?i ??ng Ngh? s? toàn c?u v? ASEAN (Di?n ?àn Kinh t? th? gi?i).


Ban IV ch? trì nghiên c?u và t? v?n, ?? xu?t vi?c c?i cách c? ch?, chính sách, th? t?c hành chính liên quan phát tri?n kinh t? t? nhân g?n v?i m?c tiêu kinh t? qu?c gia, ch? ??ng thi?t l?p b? máy giúp vi?c, huy ??ng ngu?n l?c ?? th?c hi?n nhi?m v? ???c giao; ho?t ??ng theo Quy ch? ho?t ??ng c?a H?i ??ng t? v?n c?i cách th? t?c hành chính.


??i di?n VPSF ?ánh giá: Vi?c ra quy?t ??nh b? sung thành viên H?i ??ng t? v?n và thành l?p riêng Ban IV sau th?i gian r?t ng?n ??i tho?i v?i doanh nghi?p t?i Di?n ?àn Kinh t? t? nhân Vi?t Nam l?n 2 ngày 31-7 ?ã th? hi?n s? quy?t li?t và tinh th?n “nói ?i ?ôi v?i làm” c?a Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc.


Vi?c thành l?p Ban IV c?ng th? hi?n s? quy?t tâm c?a Chính ph? trong vi?c ??a tinh th?n Ngh? quy?t Trung ??ng 5 v? phát tri?n kinh t? t? nhân vào cu?c s?ng; góp ph?n quan tr?ng trong vi?c thúc ??y kinh t? t? nhân phát tri?n, c?ng nh? nâng cao vai trò, v? th? c?a kh?i doanh nghi?p này trong n?n kinh t? Vi?t Nam.


H?n lúc nào h?t, khu v?c t? nhân c?n kh?ng ??nh và thúc ??y th?c hi?n nh?ng cam k?t v? phía mình tr??c Chính ph? và Th? t??ng Chính ph? ?? tinh th?n ??i tho?i th?ng th?n, c?u th?, c?i m? và xây d?ng t? c? hai phía th?t s? t?o ra nh?ng chuy?n bi?n tích c?c trong ??i s?ng kinh t? - xã h?i ??t n??c.


MINH TRANG


(http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/34310202-thanh-lap-ban-nghien-cuu-phat-trien-kinh-te-tu-nhan.html)


 
 

Tin g?n ?ay
1507860947462.jpg
"Trong s? g?n 500 nghìn doanh nghi?p (DN) t? nhan ?ang ho?t ??ng, có g?n 10 nghìn DN l?n, còn l?i là DN quy m? nh? ho?c siêu nh?. V?y ph?i làm sao ?? kh?ng ch? 10 nghìn DN l?n mà ph?i có nhi?u h?n n?a các t?p ?oàn t? nhan ? Vi?t Nam hùng m?nh nh? các t?p ?oàn có m?t t?i ?ay?" - cau h?i c?a Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc trong bu?i ??i tho?i chính sách v?i l?nh ??o 14 t?p ?oàn kinh t? t? nhan (KTTN) l?n t? ch?c m?i ?ay ?? g?i lên r?t nhi?u suy ng?m. Nhan ngày Doanh nhan Vi?t Nam 13-10, chúng t?i ?? trao ??i y ki?n v?i m?t s? doanh nhan, chuyên gia v? c? ch? t?o ??ng l?c thúc ??y DN tr? thành t?p ?oàn m?nh.
1507084851247.jpg
Cu?c t?a ?àm gi?a Th? t??ng và 14 t?p ?oàn kinh t? t? nhan ???c xem là m?t cu?c t?a ?àm ch?a t?ng có ti?n l?...
1506909064805.jpg
Ph?i ch?y nhanh h?n Ngày 02/10/2017
Kinhtedothi - Di?n ?àn Kinh t? Th? gi?i (WEF) v?a c?ng b? Báo cáo n?ng l?c c?nh tranh toàn c?u 2017 – 2018.
1506655530769.jpg
LTS: V?n ki?n ??i h?i ??ng l?n th? XII xác ??nh: “Hoàn thi?n c? ch?, chính sách khuy?n khích, t?o thu?n l?i phát tri?n m?nh kinh t? t? nhan (KTTN) ? h?u h?t các ngành và l?nh v?c kinh t?, tr? thành ??ng l?c quan tr?ng c?a n?n kinh t?”.
150665540573.jpg
(?TTCO)-Bên c?nh nh?ng chuy?n ??ng tích c?c, v?i nhi?u doanh nghi?p, ?i?u h? ngán ng?i nh?t, v?n là lo s? r?i ro.