"Trong s? g?n 500 nghìn doanh nghi?p (DN) t? nhân ?ang ho?t ??ng, có g?n 10 nghìn DN l?n, còn l?i là DN quy mô nh? ho?c siêu nh?. V?y ph?i làm sao ?? không ch? 10 nghìn DN l?n mà ph?i có nhi?u h?n n?a các t?p ?oàn t? nhân ? Vi?t Nam hùng m?nh nh? các t?p ?oàn có m?t t?i ?ây?" - câu h?i c?a Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc trong bu?i ??i tho?i chính sách v?i lãnh ??o 14 t?p ?oàn kinh t? t? nhân (KTTN) l?n t? ch?c m?i ?ây ?ã g?i lên r?t nhi?u suy ng?m. Nhân ngày Doanh nhân Vi?t Nam 13-10, chúng tôi ?ã trao ??i ý ki?n v?i m?t s? doanh nhân, chuyên gia v? c? ch? t?o ??ng l?c thúc ??y DN tr? thành t?p ?oàn m?nh.


Don Lam, T?ng Giám ??c Vina Capital, Phó Tr??ng ban Nghiên c?u phát tri?n Kinh t? t? nhân Vi?t Nam:


K? v?ng vào doanh nghi?p ngành công ngh?


Vi?t Nam ?ang có m?t c?ng ??ng DN n?ng ??ng, phát tri?n v?ng ch?c h?n qua t?ng n?m, xu?t hi?n các t?p ?oàn ??t quy mô khu v?c, ???c gi?i ??u t? n??c ngoài ?u tiên quan tâm khi tìm hi?u c? h?i ??u t? t?i Vi?t Nam. Tôi tin t??ng, cùng v?i n?n kinh t? phát tri?n và s? ?ng h? c?a Chính ph?, s? có thêm nhi?u DN t? nhân khác v??n ??n t?m khu v?c, ??i di?n cho n?n kinh t? ??t n??c trong nh?ng n?m t?i. B?n thân tôi k? v?ng vào ngành công ngh?. Các công ty thu?c l?nh v?c này có th? d? dàng v??n ra th? tr??ng n??c ngoài, d?a trên s? phát tri?n c?a m?ng toàn c?u và thi?t b? di ??ng. Các công ty Vi?t Nam còn có thêm l?i th? t? vi?c hình thành sân ch?i chung là C?ng ??ng kinh t? ASEAN. H?n n?a, n?ng l?c c?a các k? s? công ngh? thông tin Vi?t Nam ???c ?ánh giá cao trên th? tr??ng khu v?c, nhân l?c cho ngành ?ang nh?n ???c nhi?u ?u tiên phát tri?n t? chính sách qu?c gia ??n ch??ng trình ?ào t?o c?a DN.


V? c? ch?, chính sách mang tính ??ng l?c, ??t phá, giúp DN có ti?m n?ng phát tri?n thành t?p ?oàn KTTN, tôi cho r?ng, tr??c h?t, Chính ph? ph?i xác ??nh rõ r?ng, Vi?t Nam trong t??ng lai s? ? v? th? nào trong n?n kinh t? toàn c?u? L?nh v?c nào s? là th? m?nh c?a Vi?t Nam? Vi?c có m?t hình dung rõ ràng nh? v?y là c? s? ?? ?? ra nh?ng ?u tiên phát tri?n cùng v?i h? th?ng qu?n lý xuyên su?t và th?ng nh?t theo t?ng giai ?o?n. D?a vào ?ó, các DN s? xây d?ng chi?n l??c b?o ??m m?c tiêu t?ng tr??ng m?nh m? và t??ng h? v?i m?c tiêu qu?c gia trong m?t môi tr??ng kinh doanh lành m?nh, minh b?ch.


TS Nguy?n Ðình Cung, Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u qu?n lý kinh t? T.?:Nhà n??c c?n t?o môi tr??ng kinh doanh minh b?ch, bình ??ng


Nhìn ra th? tr??ng, có th? nh?n th?y nh?ng th??ng hi?u, m?t hàng ???c ng??i tiêu dùng ?ánh giá cao, h?u h?t thu?c v? KTTN. Nhi?u DN ?ã thành công, v??n mình tr? thành nh?ng t?p ?oàn KTTN ho?t ??ng ?a ngành, v?i s?c c?nh tranh t?t trên th? tr??ng. Tuy nhiên, so v?i th? gi?i, quy mô các t?p ?oàn c?a Vi?t Nam còn t??ng ??i nh?, ph?m vi ho?t ??ng ch? y?u trong n??c, ch?a v??n ra khu v?c c?ng nh? th? tr??ng qu?c t?.


Vi?c hình thành các t?p ?oàn KTTN là xu th? khách quan, tuy nhiên, chúng ta không nên can thi?p sâu vào quá trình này, ?? DN t? do sáng t?o và phát tri?n. Nhi?u DN nh? c?nh tranh v?i nhau ?? l?n m?nh, s? xu?t hi?n thêm nhi?u DN v?a và l?n. Trong b?i c?nh hi?n nay, quá trình này ch? t? n?m ??n 10 n?m, v?i công ngh? m?i, cách làm m?i là có th? s?n sinh ra m?t l?p DN l?n m?nh. Ði?u Nhà n??c c?n quan tâm là t?o d?ng ???c môi tr??ng kinh doanh thu?n l?i, minh b?ch và bình ??ng cho DN phát tri?n. Thêm n?a, ph?i có nh?ng c? ch? h?u hi?u ?? b?o ??m môi tr??ng kinh doanh an toàn, và nh?t là b?o v? t?t h?n tài s?n s? h?u c?a ng??i kinh doanh. Ðây là y?u t? còn r?t thi?u trong h?u h?t các ph??ng di?n chính sách, lu?t l?, th?c thi t? l?p pháp, hành pháp ??n t? pháp. N?u gi?i quy?t ???c y?u t? này, s? ch?a ???c c?n b?nh "ng?i l?n" c?a DN, giúp h? có thêm khát khao và ??ng l?c ph?n ??u, v??n mình tr? thành nh?ng t?p ?oàn kinh t? hùng m?nh, ?? s?c l?c ?? kéo kinh t? ??t n??c v?ng b??c ti?n v? phía tr??c.


TS Tr?n Ðình Thiên, Vi?n tr??ng Vi?n Kinh t? Vi?t Nam:C?n ??u t? cho nh?ng t?p ?oàn ??u tàu


Nh?ng t?p ?oàn m?nh s? ??nh hình chân dung kinh t? qu?c gia, là tr? c?t ?? các DN nh? và v?a liên k?t, t?o thành l?c l??ng DN Vi?t Nam ?úng ngh?a. Các t?p ?oàn KTTN c?ng là nh?ng th? l?nh, có vai trò t?p h?p kh?i DN Vi?t Nam trong công cu?c c?nh tranh và h?p tác phát tri?n toàn c?u. Do ?ó, c?n có nh?ng chính sách h? tr? phát tri?n ??c thù cho các t?p ?oàn này. C? th?, thay vì "cào b?ng" ngu?n l?c, Chính ph? c?n t?p trung nhi?u cho nh?ng t?p ?oàn ?óng vai trò "??u tàu", tr? c?t phát tri?n chu?i giá tr? trong các ngành, l?nh v?c. Nh?ng c?n l?u ý, vi?c h? tr? không ph?i theo cách ch?n "ng??i th?ng cu?c" nh? tr??c ?ây, mà t?p ?oàn nào c?nh tranh gi?i, ?óng góp t?t cho các m?c tiêu chi?n l??c qu?c gia thì m?i h? tr?. Còn DN v?a và nh? v?n là v? tinh trong chu?i giá tr? ch?c ch?n c?ng s? ???c h??ng l?i nh? s? k?t n?i phát tri?n v?i các t?p ?oàn.


Nguy?n Th? Ph??ng Th?o, T?ng Giám ??c Vietjet Air:T?o ?i?u ki?n cho hàng không t? nhân ??u t? h? t?ng sân bay


GDP quý III - 2017 ??t 7,46%, ch? y?u ??n t? khu v?c KTTN và ??u t? n??c ngoài trong các ngành th?y s?n, l?p ráp ch? t?o và du l?ch.?Ðây là k?t qu? tích c?c b??c ??u c?a chuy?n d?ch c? c?u kinh t?. Trong s? h?n 100 ???ng bay hi?n nay c?a hãng hàng không Vietjet Air, g?n hai ph?n ba là ???ng bay qu?c t?, v?i các ch? s? an toàn, khai thác, ?? tin c?y thu?c nhóm cao c?a các hãng hàng không trên th? gi?i. Chúng tôi ?ã ch?ng minh kh? n?ng c?nh tranh toàn c?u và s?n sàng h?i nh?p, ??ng th?i thúc ??y phát tri?n toàn ngành hàng không, k?t n?i các doanh nghi?p, xây d?ng chu?i cung ?ng, ?ào t?o nhân l?c k? thu?t cao, b?o d??ng k? thu?t, d?ch v? m?t ??t, logistics...??Hi?n nay Vietjet Air hoàn toàn không có b?t c? c? s? nào t?i sân bay, toàn b? d?ch v? ph?i ph? thu?c các doanh nghi?p khác. Vì th?, chúng tôi ki?n ngh? Chính ph? t?o ?i?u ki?n cho hàng không t? nhân ??u t? k?t c?u h? t?ng sân bay, nhà ga, t?o d?ng ???c c? s? h? t?ng t?i sân bay, ph?c v? cho k? ho?ch phát tri?n lâu dài và b?n v?ng, c?nh tranh v?i khu v?c và qu?c t?.


GS, TS Nguy?n Ð?c Kh??ng, Phó Giám ??c, Tr??ng khoa Tài chính, H?c vi?n Qu?n lý và qu?n tr? kinh doanh (C?ng hòa Pháp)


Khuy?n khích, h? tr? doanh nghi?p nghiên c?u ??i m?i sáng t?o


Ð? h? tr? DN phát tri?n thành các t?p ?oàn hùng m?nh, theo tôi, c?n khuy?n khích và h? tr? DN ??u t? nhi?u h?n vào nghiên c?u và ??i m?i sáng t?o. Ðây là ph??ng th?c ?? b?t nh?p v?i n?n kinh t? s? hóa, ti?p c?n các mô hình kinh t? m?i, linh ho?t và ?em l?i giá tr? gia t?ng cao. Thêm vào ?ó là thúc ??y k?t n?i và xây d?ng chu?i giá tr? gi?a các DN trong cùng m?t l?nh v?c ho?c cùng m?t c?m c?nh tranh. M?t chính sách thu? phù h?p s? giúp th?c hi?n c? hai h??ng ?i này. Thí d?: Mi?n, gi?m thu? trong nhi?u n?m cho các DN ??i m?i sáng t?o; mi?n, gi?m thu? tiêu dùng cho các s?n ph?m s? d?ng ph?n l?n chu?i cung ?ng trong n??c; có c? ch? vay v?n ?u ?ãi ??i v?i các l?nh v?c ?u tiên.


DN có quy mô càng l?n thì kh? n?ng t?o ?nh h??ng ??n n?n kinh t? càng l?n. Ðây c?ng là ?i?u t?t y?u c?a th? tr??ng. Do ?ó, các quy?t sách kinh t? c?n ph?i ???c suy ngh? và quy?t ??nh c?n tr?ng, ?úng ??n, ?? có ???c m?t n?n t?ng phát tri?n th? tr??ng b?n v?ng. Khi th? tr??ng ???c thi?t k? chu?n m?c, có c? ch? ki?m soát hi?u qu? và minh b?ch thì s? d? dàng ng?n ch?n ???c nh?ng tác ??ng x?u t? DN ??n th? tr??ng. Ð? gi?m nguy c? l?ng ?o?n th? tr??ng và n?n kinh t?, bài h?c kinh nghi?m qu?c t? cho th?y chúng ta c?n minh b?ch hóa thông tin, trong s?ch hóa ??i ng? cán b?, lãnh ??o t?p ?oàn, DN; ??y m?nh thi hành lu?t ch?ng ??c quy?n (anti-trust law); th?c thi nghiêm minh các quy ??nh pháp lý ch?ng ??u c? trong kh?ng ho?ng, bao g?m kh?ng ho?ng kinh t?, tài chính và kh?ng ho?ng do các th?m h?a thiên nhiên gây ra.
THÁI LINH (ghi)


(http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/34384902-hinh-thanh-nhung-tap-doan-kinh-te-tu-nhan-manh.html)


  

Tin g?n ?ay
1507619310851.jpg
ND?T- Chi?u 5-10, ??i di?n Di?n ?àn Kinh t? t? nhan (VPSF) cho bi?t, V?n phòng Chính ph? m?i ?ay ?? ra quy?t ??nh thành l?p Ban Nghiên c?u phát tri?n kinh t? t? nhan c?a H?i ??ng t? v?n c?i cách th? t?c hành chính.
1507084851247.jpg
Cu?c t?a ?àm gi?a Th? t??ng và 14 t?p ?oàn kinh t? t? nhan ???c xem là m?t cu?c t?a ?àm ch?a t?ng có ti?n l?...
1506909064805.jpg
Ph?i ch?y nhanh h?n Ngày 02/10/2017
Kinhtedothi - Di?n ?àn Kinh t? Th? gi?i (WEF) v?a c?ng b? Báo cáo n?ng l?c c?nh tranh toàn c?u 2017 – 2018.
1506655530769.jpg
LTS: V?n ki?n ??i h?i ??ng l?n th? XII xác ??nh: “Hoàn thi?n c? ch?, chính sách khuy?n khích, t?o thu?n l?i phát tri?n m?nh kinh t? t? nhan (KTTN) ? h?u h?t các ngành và l?nh v?c kinh t?, tr? thành ??ng l?c quan tr?ng c?a n?n kinh t?”.
150665540573.jpg
(?TTCO)-Bên c?nh nh?ng chuy?n ??ng tích c?c, v?i nhi?u doanh nghi?p, ?i?u h? ngán ng?i nh?t, v?n là lo s? r?i ro.