Di?n ?àn Kinh t? t? nhân Vi?t Nam (VPSF) s? t? ch?c ??i tho?i gi?a k? vào quý I/2018. Ông Tr?n Anh V??ng, Phó Ch? t?ch H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam, Tr??ng ban t? ch?c VPSF cho bi?t k? ho?ch này trong bu?i công b? Sách Tr?ng VPSF 2017.Ông Tr?n Anh V??ng, Phó Ch? t?ch H?i Doanh nhân tr? Vi?t Nam, Tr??ng ban t? ch?c VPSF


Th?a ông, n?u t? ch?c phiên ??i tho?i gi?a k?, VPSF n?m 2018 s? có phiên b?n m?i?


Cách th?c t? ch?c m?i thì ?úng h?n. 2 n?m li?n, 2016-2017, VPSF ch? t? ch?c 1 phiên toàn th? t?i Hà N?i. Phiên này th??ng ch?n m?t s? ch? ?? trong s? 10 ch? ?? mà VPSF ?ã ch?n, ?? ??i tho?i v?i Chính ph?.


N?m 2017, VPSF ?ã ch?n du l?ch, nông nghi?p và kinh t? s? ?? ??a ra các khuy?n ngh? chính th?c, trên c? s? các cu?c làm vi?c liên t?c c?a các nhóm công tác.


Cho t?i th?i ?i?m này, m?t s? khuy?n ngh? c?a chúng tôi ?ã có ???c ph?n h?i tích c?c t? phía các b?, ngành, nh? vi?c xem xét s?a ??i Ngh? ??nh 210/2013/N?-CP v? chính sách khuy?n khích doanh nghi?p ??u t? vào nông nghi?p, nông thôn; xem xét s?a ??i các quy ??nh v? tích t? ru?ng ??t trong Lu?t ??t ?ai, các rào c?n c?a khu v?c t? nhân trong tham gia phát tri?n kinh t? s?; m? r?ng di?n khách du l?ch mi?n visa...


T?t nhiên, còn nhi?u ?? xu?t c?a các nhóm công  tác khác ch?a ???c ??i tho?i, nên chúng tôi ?ã t?p h?p trong cu?n Sách Tr?ng ?? g?i t?i Chính ph?, các b?, ngành ??a ph??ng, t? ?ó s? ti?p t?c thúc ??y các cu?c ??i tho?i.


Nh?ng, v?i nhu c?u ???c ??i tho?i c?a các doanh nghi?p t? nhân, ?i?u này ch?a ??, nh?t là trong b?i c?nh Chính ph? ?ang r?t mu?n l?ng nghe ti?ng nói t? khu v?c kinh t? t? nhân ?? có các gi?i pháp c?i thi?n môi tr??ng ??u t? - kinh doanh, t?o d? ??a l?n h?n cho khu v?c kinh t? t? nhân phát tri?n.


??c bi?t, các doanh nghi?p khu v?c phía Nam ?? ngh? có phiên ??i tho?i ?ó ?? nhi?u doanh nghi?p, hi?p h?i doanh nghi?p có c? h?i tham gia, ?? xu?t ý ki?n tr?c ti?p.


Suy cho cùng, VPSF là m?t di?n ?àn c?a khu v?c kinh t? t? nhân và c?n ti?ng nói c?a khu v?c kinh t? t? nhân. ?ây là lý do chúng tôi d? ki?n cu?i quý I/2018 s? t? ch?c Di?n ?àn VPSF gi?a k? t?i TP.HCM.


Các n?i dung d? ki?n ???c ??t ra trong VPSF n?m 2018 là gì, th?a ông?


10 nhóm công tác s? ti?p t?c làm vi?c nh? thông l?, ?? ??a ra nh?ng khuy?n ngh? c? th? cho t?ng l?nh v?c.


Còn ch? ?? th?o lu?n c?a VPSF gi?a k? 2018, chúng tôi ?ang d? ki?n s? ??t lên bàn ??i tho?i các n?i dung liên quan ??n nhân l?c và ?ào t?o, thu?n l?i hóa th??ng m?i, logistics và có th? có thêm ngành kinh t? truy?n thông. M?i vi?c ?ang ???c th?o lu?n.


Nguyên t?c là s? ch?n các v?n ??, hay nói ?úng h?n là nh?ng v??ng m?c, rào c?n mà khu v?c kinh t? t? nhân ?ang ph?i ??i m?t, nh?ng không th? ch? ??ng gi?i quy?t n?u không có s? tham gia c?a c? quan qu?n lý nhà n??c trong vi?c s?a ??i, b? sung c? ch?, chính sách  phù h?p.


??n c? nh? t?i sao chi phí logistics c?a Vi?t Nam l?i cao g?p ?ôi m?c trung bình c?a th? gi?i, g?p r??i c?a Trung Qu?c, g?p h?n 2 l?n so v?i Malaysia... Doanh nghi?p Vi?t Nam làm sao có th? c?nh tranh n?i v?i m?c chi phí cao nh? v?y.


Nh?ng n?u các c? quan qu?n lý, các ??a ph??ng không th?c s? vào cu?c, n?u câu chuy?n c?a phí h? t?ng ? H?i Phòng không ???c chúng tôi lên ti?ng m?nh m? thìt ?ng doanh nghi?p không th? t? xoay chuy?n ???c tình th?.


Ho?t ??ng c?a VPSF ?ang r?t thu?n, khi v?i vi?c thành l?p Ban Nghiên c?u phát tri?n kinh t? t? nhân c?a H?i ??ng t? v?n c?i cách th? t?c hành chính d?a trên chính các doanh nghi?p ?ng tham gia VPSF. ?ang có thông tin v? vi?c VPSF s? có th? ???c nâng c?p lên thành Di?n ?àn Phát tri?n Kinh t? T? nhân (ViEF)?


Chúng tôi ch?a bàn t?i vi?c này!


VPSF ???c chính các doanh nghi?p t? nhân thi?t l?p nh?m t?o thêm m?t kênh ??i tho?i gi?a doanh nghi?p t? nhân và Chính ph?,. T?i ?ây, chúng tôi s? m? r?ng thêm c? ch? ??i tho?i v?i các ??a ph??ng.


?ây là n?i chúng tôi ch? ??ng lên ti?ng ?? xu?t, ki?n ngh? nh?ng v?n ?? trong ho?t ??ng, phát tri?n c?a khu v?c kinh t? t? nhân, ?? Chính ph?, các ??a ph??ng n?m ???c nhu c?u, tâm t? c?a doanh nghi?p t? nhân, t? ?ó có s? và cu?c phù h?p, th?c ti?n, sát v?i nhu c?u c?a doah nghi?p t? nhân.


?ây chính là chìa khóa mà VPSF ???c s? ?ng h? c?a các doanh nghi?p t? nhân và s? l?ng nghe c?a Chính ph?, các b? ngành, ??a ph??ng.


Theo baodautu.vn

Tin g?n ?ay