??i tác c?a VPSF - Công ty NC Network VN t? ch?c  H?i ch? giao th??ng ngành ch? t?o Hà N?i FBC 2018 vào hai ngày 8-9/3/2018 t?i Cung Tri?n lãm Ki?n trúc Quy ho?ch xây d?ng qu?c gia (S? 1 ?? ??c D?c, M? Trì, Nam T? Liêm, Hà N?i và hi?n t?i ?ang trong th?i gian khách tham quan có th? ??t l?ch h?n tr??c trên website c?a H?i ch?, ?? có th? k?t n?i kinh doanh, giao th??ng v?i các doanh nghi?p mà mình quan tâm (trong ?ó có nh?ng t?p ?oàn l?n ?ang c?n tìm nhà cung c?p nh? Canon, Honda, BMW.v.v.)


VPSF xin thông báo t?i các Doanh nghi?p và  ??i tác quan tâm tham gia giao l?u và k?t n?i , qu?ng bá hình ?nh s?n ph?m, d?ch v? , xin vui lòng liên h? v?i Ban t? ch?c theo ??a ch? d??i ?ây: 


http://www.nc-net.vn


住所 14th floor, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Tay Ho, Ha Noi.


TEL +84-24-3719-2826          FAX +84-24-3247-4577


チャン?カイン?チ TR?N KHÁNH CHI


<mailto: khanhchi@nc-net.vn>


Mobile:+841656361994

Tin g?n ?ay